Nauczanie Klemensa Aleksandryjskiego o sekretnej tradycji filozoficznejAbstrakt

Prezentowany artykuł, składający się z trzech części: tradycja apokryficzna w Kościele; Klemens z Aleksandrii i wykorzystanie tradycji apokryficznej w jego pismach; Logos w myśli Klemensa Aleksandryjskiego, ukazuje, jakie miejsce Klemens widział dla tradycji apokryficznej w nauczaniu Kościoła i swoich pis­mach. Klemens wyjaśnia z naciskiem, że sekretna tradycja filozoficzna prowadzi gnostyków do stania się ucieleśnieniem obecności Chrystusa w świecie. Ta se­kretna tradycja filozoficzna różni się od tradycji chrześcijańskiej, przynależnej do Kościoła i dlatego Klemens nie odnosi się często do nauczania Kościoła, lecz odwołuje się do innej tradycji – do apokryfów. Jednocześnie nie chce pomijać prawdziwej Tradycji kościelnej. Ta niespisana tradycja, którą Klemens traktuje jako nasiona wiedzy, które z konieczności mają być trzymane w ukryciu, wpływa na formę i znajduje swe miejsce w księgach Stromatów.


Słowa kluczowe

filozofia grecka; Biblia; gnostycyzm; doskonały chrześcijanin; nasiona wiedzy; Klemens Aleksandryjski

Ashwin-Siejkowski P., Clement on Trial: the Evidence of the Heresy from Photius Biblioteca, Leiden 2010
Benedict XVI, Clement of Alexandria, General Audience, St. Peter’s Square, Wednesday, 18 April 2007
Boulluec A. Le, Pour qui, pourquoi, comment? Les “Stromates” de Clément d’Alexandrie, in: Entrer en matière. Les prologues, ed. J.-D. Dubois – B. Roussel, Paris 1998, 23-36
Canale F.L., Philosophical foundations and the biblical sanctuary, “Andrews University Seminary Studies” 36 (1998) nr 2, 183-206
Christou K.P., Greek Patrology, vol. 2, Thessaloniki 1978
Clemens Alexandrinus, Stromata
Cunliffe-Jones H., A History of Christian Doctrine, Edinburgh 1978
Daniélou J., Les traditions secrètes des Apôtres, “Eranos Jahrbuch” 31 (1962)
Farantos M., Peri Dikaiosynes. Systematic Ereuna eis to Ergon Klementos Alexandreos, Athens 1971
Ferguson J., Clement of Alexandria, New York 1974
Hoeller S., Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing, Wheaton 2002
Itter A., Esoteric Taching in the Stromateis of Clement of Alexandria, Leiden 2009
Karavites P., Evil, Freedom, and the Road to Perfection in Clement of Alexandria, Supplements to Vigiliae Christianae 43, Leiden – Boston – Köln 1999
Papadopoulos S., Patrologia, vol. 1, Athens 1991
Schneemelcher W., Neutestamentlichen Apokryphen in deutscher Übersetzung, vol. I, Tübingen 1959
Scouteris K., History of Dogma, vol. 1, Athens 1998
Wilfred Griggs C., The Origin and Formation of the Corpus of Apocryphal Literature, in: Apocryphal Writings and the Latter-day Saints, ed. C. Wilfred Griggs, Salt Lake City 1986

Opublikowane : 2018-12-16


Artemi, E. (2018). Nauczanie Klemensa Aleksandryjskiego o sekretnej tradycji filozoficznej. Vox Patrum, 62, 61-71. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3577

Eirini Artemi 
National and Capodistrian University of Athens  GrecjaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora