Heracles in Byzantine poetry. The case study

Anna Kotłowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland


Abstract

The article presents the first Polish translation and commentary of so far in­edited literary epistle written by Niketas Eugeneianos, famous Byzantine novelist and poet of the twelfth century.

Keywords:

Heracles, Niketas Eugeneianos, Byzantine literature, literary epistle

Bandini A.M., Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae varia continens opera graecorum patrum, vol. 2, Florentiae 1768.

Nicetae Eugeniani narrationem amatoriam et Constantini Manassis fragmenta, ed. J.-F. Boissonade, Parisiis 1819.

Bandini A.M., Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae varia continens opera graecorum patrum, vol. 2, Florentiae 1768.

Boissonade J.-F., Nicetae Eugeniani narrationem amatoriam et Constantini Manassis fragmenta, Parisiis 1819.

Chapron E., Le métier de bibliothécaire au XVIIIe siècle: Angelo Maria Bandini à Florence (1726-1803), „Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine” 51 (2004) 58-87.

Rosa M., Bandini Angelo Maria, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 5, Roma, 1963, 696-706.

Scarlino Rolih M., Francesco Del Fùria, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 36, Roma 1988, s.v.

Un erudito del Settecento: Angelo Maria Bandini, ed. R. Pintaudi, Messina 2002.


Published
2015-12-15


Kotłowska, A. (2015). Heracles in Byzantine poetry. The case study. Vox Patrum, 64, 293–297. https://doi.org/10.31743/vp.3716

Anna Kotłowska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.