Herakles w bizantyńskiej refleksji poetyckiej. Studium przypadkuAbstrakt

The article presents the first Polish translation and commentary of so far in­edited literary epistle written by Niketas Eugeneianos, famous Byzantine novelist and poet of the twelfth century.


Słowa kluczowe

Herakles; Niketas Eugeneianos; literatura bizantyńska; list literacki

Bandini A.M., Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae varia continens opera graecorum patrum, vol. 2, Florentiae 1768.
Nicetae Eugeniani narrationem amatoriam et Constantini Manassis fragmenta, ed. J.-F. Boissonade, Parisiis 1819.
Bandini A.M., Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae varia continens opera graecorum patrum, vol. 2, Florentiae 1768.
Boissonade J.-F., Nicetae Eugeniani narrationem amatoriam et Constantini Manassis fragmenta, Parisiis 1819.
Chapron E., Le métier de bibliothécaire au XVIIIe siècle: Angelo Maria Bandini à Florence (1726-1803), „Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine” 51 (2004) 58-87.
Rosa M., Bandini Angelo Maria, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 5, Roma, 1963, 696-706.
Scarlino Rolih M., Francesco Del Fùria, w: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 36, Roma 1988, s.v.
Un erudito del Settecento: Angelo Maria Bandini, ed. R. Pintaudi, Messina 2002.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Kotłowska, A. (2018). Herakles w bizantyńskiej refleksji poetyckiej. Studium przypadku. Vox Patrum, 64, 293-297. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3716

Anna Kotłowska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora