[Hermes Trismegistos], Corpus Hermeticum VIII

Agata Ewa Sowińska

Uniwersytet Śląski, Instytut Literaturoznawstwa , Poland
https://orcid.org/0000-0002-3399-3200


Abstract

The article contains a Polish translation of the eighth dialogue from the Corpus Hermeticum collection. The translation has an introduction and commentary that includes a Latin version of the text from the fifteenth century. The content of Corpus Hermeticum VIII refers to the concept of death. The text contains components of both Platonic and Stoic provenance, at the same time indicating that no being is subject to annihilation.

Keywords:

hermetyzm, śmierć, Corpus Hermeticum VIII

Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, ed. W.J. Hanegraaff, Leiden-Boston, 2006, s.v. „Hermetism. 3. The Cosmos”, s. 561-562.
Festugière A.-J., Hermetica, HThRev 31.1 (1938), s. 1-20.
Hermès Trismégiste. Corpus Hermeticum, t. 1, ed., tr. A.D. Nock – A.-J. Festugière, Paris 2011.
Hermetica. The Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus, t. 1, ed., tr. W. Scott, Boston 1985.
Hermetica. The Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus, t. 2, ed. W. Scott, Boston 1985.
Hermetica. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English translation with notes and introduction, tr. B. Copenhaver, Cambridge 1992.
Lukrecjusz, O naturze rzeczy, tł. E. Szymański, kom. K. Leśniak, s.l. 1957.
Mercurii Trismegisti Pimander sive De potestate et sapientia Dei a cura di Maurizio Campanelli, Torino 2011.
Nock A.D., A New Edition of the Hermetic Writings, JEgArch 11 (1925), s. 126-137.
Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, pod red. G. Gazdy, Warszawa 2012.
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tł. K. Kumaniecki, Warszawa 1956.

Sowińska, A. E. (2021). [Hermes Trismegistos], Corpus Hermeticum VIII. Vox Patrum, 79, 541–552. https://doi.org/10.31743/vp.12276

Agata Ewa Sowińska 
Uniwersytet Śląski, Instytut Literaturoznawstwa https://orcid.org/0000-0002-3399-3200License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)