The Emergence of the Idea of Voluntary Poverty in the Patristic Church: Key Questions

Dariusz Antoni Kasprzak

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0003-0137-3514


Abstract

From the analyzed patristic texts (I to VI AC), it can be concluded that for the Fathers of the Church, when considering the issues of poverty, the most important thing was the conviction that God alone is the Lord of everything and everyone. There were are two main theological consequences to this. First, belonging to God's Kingdom was not the same as having riches on earth. With time, the appropriate use of goods became increasingly emphasized in Christian theology. Secondly, if God was the absolute owner of matters, then for Christians who are brothers in Christ, only the community of goods is proper. The reference to the example of Christ as being poor began at the turn of the third and fourth centuries. Since the emergence of the first cenobic communities in the Church, i.e. from the 4th century onwards, a form of ascetic renunciation of the owning of property started to be promoted. Since the 6th century obedience took over as the supreme virtue of cenobitism, and voluntary poverty was made subordinate to it.

Keywords:

voluntary poverty, patristic Church, virtue of cenobitism

Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae, PG 31, 889-1078, Parisiis 1857, tł. J. Naumowicz, Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, ŹM 6, Kraków 1994, s. 52-181.

Hilarius Pictavinesis, Tractatus super psalmos, CSEL 22, ed. A. Zingerle, Vindobonae 1891.

Iohannes Moschus, Pratum spirituale 113, SC 12, tł. M.-J. Rouët De Journel, Paris 1946.

Johannes Climacus, Scala Paradisi, PG 88, 631-1164, Parisiis 1864.

Maximus Confessor, Capita de caritate, PG 90, 959-1080, Parisiis 1865.

Pachomius Tabennensis, Regula ad Monachos. Praecepta, PL 23, 67-82, Parisiis 1883, tł. A. Bober, Pachomiusz, Przykazania, ŹM 11, Kraków 1996, s. 128-155.

Regula Benedicti, ed. A. de Vogüé – J. Neufville, SCh 181-182, Paris 1972, tł. T. Dąbek,

Reguła św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, s. 387-503.

Regula Magistri, ed. A. de Vogüé, SCh 105-106, Paris 1964, tł. T. Dąbek, Reguła Mistrza, ŹM 40, Kraków 2006, s. 60-371.

Gambari E., Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, tł. J.E. Bielecki, Kraków 1998.Gribomont J., Povertà, w: Dizionario degli istituti di perfezione, t. 7, red. G. Rocca, Roma 1983, s. 246-248.

Hadot J., L’utopie communautaire et la vie des premiers chrétiens de Jérusalem, w: Problèmes d’Histoire du Christianisme, t. 3, Bruxelles 1972-1973, s. 15-34.

Kasprzak D., Bogactwo i bieda w starożytności chrześcijańskiej, w: Bogactwo i bieda. Próba refleksji humanistycznej, red. R. Borkowski, Kraków 2004, s. 25-32.Kasprzak D., Eustacjański kontekst doktryny o ubóstwie monastycznym w pismach ascetycznych Bazylego Wielkiego, „Vox Patrum” 55 (2010) s. 257-273.

Kasprzak D., Idea ubóstwa w Kościele pierwszych trzech wieków, „Analecta Cracoviensia” 42 (2010) s. 255-268.

Kasprzak D., Kryteria przynależności do wspólnoty wierzących w I-II wieku, „Analecta Cracoviensia” 40 (2008) s. 165-178.

Kasprzak D., Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku – próba syntezy zagadnienia, „Vox Patrum” 56 (2011) s. 495-515.

Kasprzak D., Obrzędy przejścia podczas inicjacji monastycznej w starożytnych regułach zakonnych, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. P. Szczur et al., Lublin 2011, s. 139-173.

Kasprzak D., Problematyka cnoty ubóstwa w Kościele zachodnim początków VI wieku na przykładzie tzw. Reguły Mistrza (Regula Magistri), „Analecta Cracoviensia” 41 (2009) s. 175-188.

Kasprzak D., Przepisy dotyczące ubóstwa monastycznego w Regule Eugipiusza (ok. 530-535), w: Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. P. Majer – A. Wójcik, Kraków 2010, s. 137-145.

Kasprzak D., The studies regarding monasticism and voluntary poverty in the patristic Church, Kraków 2017.

Kasprzak D., Ubóstwo monastyczne a ubóstwo franciszkańskie – próba zestawienia tez normatywnych, „Polonia Sacra” 1/42 (2016) s. 59-79.

Kasprzak D., Zagadnienie posiadania dóbr materialnych w kazaniach św. Piotra Chryzologa, biskupa Rawenny, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch – K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 279-286.

Kasprzak D., Życie monastyczne jako podążanie wąską drogą posłuszeństwa według Reguły Eugipiusza, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 181-195.

Légasse S., L’appel du riche, contribution à l’étude des fondaments scripturaires de l’état religieux, Paris 1966.

Légasse S., Povertà. I. Dati biblici e interpretazione teologica della povertà di Cristo, w: Dizionario degli istituti di perfezione, t. 7, red. G. Rocca, Roma 1983, s. 248-251.

Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, tł. L. Rodziewicz, Kraków 2005.


Kasprzak, D. A. (2021). The Emergence of the Idea of Voluntary Poverty in the Patristic Church: Key Questions. Vox Patrum, 79, 131–144. https://doi.org/10.31743/vp.12575

Dariusz Antoni Kasprzak 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-0137-3514License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)