The Concept of Patristic Mariology of Christopher Basil Butler

Kazimierz Pek

The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland , Poland

Abstract

In 1962, during the first session of Vatican II, it was decided by a small number of votes that the teaching regarding the Mother of the Lord should be placed in the constitution on
the Church. Basil Christopher Butler (1902-1986), a Benedictine abbot from England, was one of those who prepared the draft for the Mariological document. He received support from the English episcopate. Christopher Butler showed, through biblical and above all patristic sources, that the Mother of Christ ought to be seen in the perspective of salvation history. His patristic concept depended upon the ancient figure of the new Eve, who stands as the model of the Church. He pointed to many writings of the Church Fathers. They were used in the eighth chapter of Lumen Gentium. Meanwhile, in the first council drafts on Mary, there were few patristic references. Worthy of attention is that Christopher Butler used the writings of J.H. Newman. Like him, he left Anglicanism for Catholicism. The patristic tradition of Anglicanism from the 19th and the beginning of the 20th centuries gave sufficient theological arguments that the Mother of God ought not be isolated from the teaching on the Church.

Keywords:

Patristic Mariology, Fathers of the Church, Christopher Basil Butler, John Henry Newman, Anglicanism, Catholicism, Vatican Council II

Anastasius, Oratio 3 de Incarnatione, PG 89, 1329-1338.

Anastasius Sermo 2 in Annuntiatione, PG 89, 1385-1398.

Andreas Cretensis, Canon in B. Mariae Nativitate, PG 97, 1305-1419.

Andreas Cretensis, In nativitatem B. Mariae 1, PG 97, 812-914, tł. W. Kania, Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, TMB 1, Niepokalanów 1981, s. 143-154.

Andreas Cretensis, Homilia in Dormitione, PG 97, 1045-1071.

Ambrosius, De institutione virginis, PL 16, 305-334, tł. W. Kania, Na obłóczyny dziewicy – wykład o wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi, w: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, TMB 2, Niepokalanów 1981, s. 43-68.

Augustinus, De natura et gratia, CSEL 60, 231-299.

Augustinus, De sancta virginitate, PL 40, 397-428, tł. P. Nehring, Św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, s. 271-348.

Augustinus, Sermones, ed. G. Morin, Sancti Augustini Sermones post Maurinos reperti, Miscellanea Agostiniana 1, Rome 1930.

Augustinus, De verbis Evangelii Matthaei, PL 46, 932-940.

Cirillus Alexandrinus, Sermo in Nestorium Ephesi habitus, PG 77, 996-1001.

Cyrillus Hierosolymitanus, Catecheses, PG 33, 331-1057, tł. W. Kania, Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000.

Germanus, Homilia I in dormitionem sanctae Dei Genetricis, PG 98, 339-347, tł. W. Kania, Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, TMB 1, Niepokalanów 1981, s. 183-187.

Germanus, Homilia in Annuntiatione Deiparae, PG 98, 320-339, tł. W. Kania, Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, TMB 1, Niepokalanów 1981, s. 170-182.

Hieronymus, Epistula 49, PL 22, 511-529, tł. J. Czuj, Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1, opr. M. Ożóg, ŹMT 54, Kraków 2010, s. 199-218.

Joannes Damascenus, Homilia I in dormitionem Dei Genetricis, PG 96, 699-722,

tł. W. Kania, Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, TMB 1, Niepokalanów 1981, s. 231-241.

Joannes Damascenus, De Fide Orthodoxa, PG 94, 789-1228, tł. B. Wojkowski, Św. Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, Warszawa 1969.

Joannes Damascenus, Homilia III in Dormitionem B. V. Mariae, PG 96, 754-762, tł. W. Kania, Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, TMB 1, Niepokalanów 1981, s. 178-196.

Justinus Martyr, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, PG 6, 471-800, tł. L. Misiarczyk, Justyn Męczennik, 1-2 Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012, s. 159-318.

Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau, SCh 211, Paris 1974, tł. J. Brylowski, Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, Pelplin 2018.

Origenes, Praefatio in Joannis Evangelium, PG 14, 9-12, tł. S. Kalinkowski, Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, PSP 28/1, Warszawa 1981, s. 25-29.

Sophronius, Oratio 3 in Sanctissimae Deiparae Annuntatione, PG 87, 3217-3288, tł. W. Kania, Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. S.C. Napiórkowski, TMB 1, Niepokalanów 1981, s. 117-142.

Tertullianus, De carne Christi, PL 2, 751-792.

Butler Ch.B., St. Luke’s Debt to Matthew, Cambridge 1939. DOI: https://doi.org/10.1017/S0017816000022434

Butler Ch.B., The Church and the Bible, London 1960.

Butler Ch.B., The Idea of the Church, Baltimore 1962.

Butler Ch.B., Textus de Beata Maria Virgine propositus tanquam epilogus ad schema De Ecclesia loco schematis de B. V. M, „Ephemerides Mariologicae” 18 (1968) s. 193-196.

Butler Ch.B., The Theology of Vatican II, Westminster 1981, tł. J. Fijaś, Ch.B. Butler, Teologia soboru, Paryż 1971.

Butler Ch.B., In the Light of the Council, London 1969.

Antonelli C., Il dibattito su Maria nel concilio Vaticano II. Percorso redazionale sulla base di nuovi documenti di archivio, Padova 2009.

Bartnik Cz., Matka Boża, Lublin 2012.

Bellenger A., Bishop Christopher Butler, Mary and the Church, w: Mary for Time and Eternity: Essays on Mary and Ecumenism, red. W. McLoughlin – J. Pinnock, Gracewing 2007, s. 268-275.

Bellenger A., Christopher Basil Butler, w: Oxford Dictionary of National Biography, 1986-1990, red. D. Cannadine, Oxford 1996, s. 105-106.

Beyga P., Recepcja myśli mariologicznej i maryjnej Johna Henry’ego Newmana w mariologii soboru watykańskiego II, „Studia Europaea Gnesnensia” 18 (2018) s. 317-329. DOI: https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.18

Congar Y., Mon journal du Concile, t. 1, Paris 2002.

Dekert T., Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007.

Fiores de S., Vergine. Tradizione ecclesiale, w: Nuovo Dizionario di Mariologia, red. S. De Fiores – S. Meo, Roma 1986, s. 51-52.

Flood A.T., Butler’s Developing Understanding of Church: An Intellectual Biography, Washington 1981.

Jaśkiewicz S., Św. Augustyn – poszukiwanie Boga, Katowice 2012.

Ker J., John Henry Newman. A Biography, Oxford 1990.

Kochaniewicz B., Antyteza Ewa-Maryja w Adversus haereses św. Ireneusza z Lyonu.

Perspektywa apologetyczna, „Poznańskie Studia Teologiczne” 23 (2009) s. 89-102.

Laurentin R., Nieznany Duch Święty, Kraków 1998.

Lekan J., Matka uczniów Chrystusa, Poznań 2020.

Lyonnet S., Chaire, kecharitomene, „Biblica” 20 (1939) s. 131-141.

Napiórkowski S.C., Matka i Nauczycielka, Niepokalanów 1992.

Newman J.H., List do Puseya, w: W. Życiński, J. H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, Lublin 2010, s. 182-226.

Pek K., Per Spiritum ad Mariam, Lublin 2000.

Pek K., Deus semper maior, Lublin 2009.

Pek K., Beata Patrum, Lublin 2020.

Pek K., Polskie perspektywy mariologii w kontekście, „Studia Nauk Teologicznych” 16 (2021) s. 100-120. DOI: https://doi.org/10.31743/snt.12554

Pietkun W., Maryja Matka Chrystusa, Warszawa 1954.

Philips G., L’Eglise et son mystère au IIe Concile du Vatican. Histoire, texte et commentaire de la Constitution Lumen gentium, t. 1-2, Paris 1967-1968.

Regula Decem Beneplacitorum Beatissimae Virginis Mariae, red. K. Pek, Lublin 2019.

Schema Constitutionis dogmaticae de Beata Maria Virgine, Matre Dei et Matre hominum, w: Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum, Schemata Constitutionum et Decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus. Series secunda. De Ecclesia et De B. Maria Virgine. (Sub secreto), Vaticano 1962, s. 91-122.

Siwecki L., Znaczenie sensus fidei w Kościele, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2004) s. 32-49.

Stone B.P., A reader in Ecclesiology, New York 2012.


Pek, K. (2021). The Concept of Patristic Mariology of Christopher Basil Butler. Vox Patrum, 80, 329–348. https://doi.org/10.31743/vp.13014

Kazimierz Pek  kazimierz.pek@kul.pl
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0003-1492-6747License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.