Is the Kingdom of Heaven the Church of Jesus Christ?

Andrzej Napiórkowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

Zamierzeniem niniejszego artykułu jest pogłębienie rozumienia Kościoła, po­przez wykazanie podobieństw i różnic między królestwem Bożym a Kościołem, tym bardziej że jeszcze do niedawna eklezjologia katolicka utożsamiała wręcz te pojęcia. Myśl patrystyczna, zarówno grecka jak i łacińska, łączyła niekiedy te rzeczywistości, opisując Kościół jako część Królestwa Bożego. U większości Ojców Kościoła odnajdujemy z łatwością takie teksty, potwierdzające nie tylko istnienie wielu elementów wspólnych dla tych dwóch rzeczywistości, lecz nawet ich identyfikację. Wydaje się jednak, iż eklezjologia Ojców Wschodu (Atanazy, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu, Cyryl Aleksandryjski), mocno oparta na teologii Pawła Apostoła, dla którego Kościół to mistyczne Ciało Chrystusa (por. Rz 12, 4-5; 1Kor 12, 12-31), osiągnęła większą głębię chrystologiczną. I dlate­go w dziełach Ojców greckich nie dochodzi do utożsamiania Królestwa Bożego i Kościoła Jezusa Chrystusa, większość z nich natomiast przeprowadza dość czytelną linię podziału między tymi dwoma rzeczywistościami. Dopiero jednak Sobór Watykański II i teologia posoborowa dokonały poważnego rozróżnienia między tymi dwiema wielkościami, pogłębiając tym samym rozumienie istoty i misji Kościoła.

Keywords:

ecclesiology, Kingdom of Heaven, the Church, identify, divergences

Catechismus Catholicae Ecclesiae, Città del Vaticano 1997
Concilium Vaticanum II, Constitutio dogmatica „Lumen gentium” 8, AAS 57 (1965)
Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio „Dominus Iesus” de Iesu Christi atque Ec¬clesiae unicitate et universalitate salvifica 18-19, AAS 92 (2000)
Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesis
Dianach S. – Noceti S., Trattato sulla Chiesa, Brescia 2005
Eckmann A., Dialog św. Augustyna ze świa¬tem pogańskim w świetle jego korespondencji, Lublin 1987
Fries H., Fundamentaltheologie, Graz – Wien – Köln 1985
Garuti A., Il mistero della Chiesa, Roma 2004
Hermas, Pastor
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Smyrnaeos
Irenaeus, Adversus haereses, SCh 211, 474; transl. A. Roberts – W. Rambaut, in: Ante-Nicene Fathers, vol. 1, ed. A. Roberts – J. Donaldson – A. Cleveland Coxe, Buffalo 1885
Journet K., Kościół Chrystusowy. Teologia o Kościele, Poznań – Warszawa – Lublin 1960
Justinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, transl. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Napiórkowski A., Gott-menschliche Gemeinschaft. Katholische integrale Ekklesiologie, Frankfurt a. M. – Berlin – Bern – Bruxelles – Wien 2011
Napiórkowski A., Królestwo Boże jest (i nie jest) Kościołem, in: Królestwo Boże a Ko¬ściół, ed. M. Chojnacki – J. Morawa – A. Napiórkowski, Kraków 2012
Napiórkowski A., Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, Kraków 2012
Neuner P., Eklezjologia – nauka o Kościele, in: Podręcznik teologii dogmatycznej, ed. W. Beinert, treaties VI-VII: F. Courth – P. Neuner, Mariologia. Eklezjologia, transl. W. Szymona, Kraków 1999, 248-263
Nowicki A., Królestwo Boże, in: Leksykon Teologii Fundamentalnej, ed. M. Rusecki – K. Kaucha – I. Ledwoń – J. Mastej, Lublin – Kraków 2002
Origenes, In Leviticum hom.
Szczur P., Królestwo Boże i Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Zarys proble-matyki, in: Królestwo Boże a Ko¬ściół, ed. M. Chojnacki – J. Morawa – A. Napiórkowski, Kraków 2012
Download

Published
2013-01-25


Napiórkowski, A. (2013). Is the Kingdom of Heaven the Church of Jesus Christ?. Vox Patrum, 59, 547–557. https://doi.org/10.31743/vp.4057

Andrzej Napiórkowski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.