The conception of instruction and upbringing in the early Christian school of Origen

Jerzy Duda

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

Origen (about 185-254 AD) , an outstanding theologian and scholar who, after being banned from Alexandria, set up didaskaleion in Palestinian Caesarea. This term concerns not only the early Christian educational institution with a particular teaching and upbringing conception, but also the pointed by Adamantios thought stream. At his early educational stage Origen organised logic and dialectics classes. Next he lectured sciences, mainly mathematical ones. One important element of studies in didaskaleion was teaching ethics, based on the following four virtues: justice, prudence, moderation and courage. The scholar intended not so much to share theoretical knowledge about the quoted virtues but to help students shape their life policy based on them. The main subject touched upon by Adamantios was theology preceded by philosophy lectures. The echoes of the thought stream created in Origen’s School, in spite of the Scholar himself being condemned centuries later, have gone deeply into the ecclesial science and have borne fruit till today.

Keywords:

Origen, upbringing

Copleston F., Historia filozofii, I, tłum. H. Bednarek, Warszawa 2004
Crouzel H., L’Ecole d’Origène à Césarée, BLE 71 (1970) 15-27
Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków 2004
Czuj J., Szkoła Orygenesa, AK 42 (1950) t. 53, 114-129
Daniélou J., Origène, Paris 1948
Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron – H. Pietras, ŹMT 24, Kraków 2001
Eusebius, HE, SCh 41
Godin A., Erasme lecteur d’Origène, Genève 1982
Gregorius Thaumaturgus, Oratio panegyrica in Origenem, SCh 148
Hieronymus, Epistula, ed. I. Hilberg, CSEL 54
Jaeger W., Paideia, tłum. M. Plezia – H. Bednarek, Warszawa 201
Jaeger W., Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 2002
Kamiński S., Dialektyka, EK III 1255-1256
Knauber A., Das Anliegen der Schule des Origenes zu Cäsarea, MThZ 19 (1968) 182-203
Longosz S., Orygenesowskie spory, EK XIV, Lublin 2010
Longosz S., Orygenizm i spory wokół Orygenesa, VoxP 5 (1985) t. 8-9, 395-412
Michalski M., Antologia literatury patrystycznej, I, Warszawa 1975
Pamphilius, Apologia pro Origene, PG 17
Pietras H., Orygenes, Kraków 2001
Plato, Respublica, ed. E. Chambry: Plato, Oeuvres complètes, t. 6: La République, Paris 1932
Reale G., Historia filozofii starożytnej, III, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 1999
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, I, Warszawa 2001

Published
2010-07-15


Duda, J. (2010). The conception of instruction and upbringing in the early Christian school of Origen. Vox Patrum, 55, 171–182. https://doi.org/10.31743/vp.4333

Jerzy Duda 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.