God's Pedagogy in the Writings of the Church Fathers

Franciszek DrączkowskiAbstract

The patristic vision of Catholic pedagogy most fully and clearly, in both global and detailed terms, appears in the doctrine of Clement of Alexandria, as it is shown in this article. other sources, contained in both Greek and Latin church fathers' works (like Tertullian, Gregory Thaumaturgos, Basil the Great, Jerome and Augustine), most often of a contributory nature, do not have the power of expression and clarity that we find in the thought of the Alexandrian. This is a thoroughly theocentric and christocentric vision, which can already be seen in the applied onomastics and pedagogical terminology. This is the "pedagogy of God", "the pedagogy of God's wisdom", "the pedagogy of Christ", whose purpose is "God's education" "education in Christ".

Keywords:

pedagogy, patristic, Clemens of Alexandria, Tertullian, Gregory Thaumaturgos, Basil the Great, Jerome, Augustine, Church Fathers, Fathers of the Church

Augustinus, In Evangelium Johannis tractatus
Augustinus Hipponensis, De catechizandis rudibus, PL 40 lub CCL 46, 121-178, tłum. W. Budzik, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, POK 10, Poznań 1929
Augustinus Hipponensis, De magistro, PL 32 lub CCL 29, Turnhout 1970, 151-203, tłum J. Modrzejewski, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, t. 3, Warszawa 1953
Augustinus Hipponensis, De ordine, PL 32 lub CCL 29, 87-137, tłum. W. Seńko, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, t. 1, Warszawa 1953
Basilius Caesariensis, Ad adulescentes de legendis libris gentilium, PL 31
Basilius Caesariensis, Oratio ad adolescentes de legendis libris gentilium, PG 31, 563-590, tłum. T. Sinko, w: Św. Bazyli Wielki, Wybór homilii i kazań, Kraków 1947
Clemens Alexandrinus, Paedagogus, ed. O. Stahlin, GCS 12, Berlin 1936, 87-292, tłum. T. Puton: Pedagog - Księga I Klemensa Aleksandryjskiego. Wstęp, tłumaczenie, komentarz, Lublin 1977
Clemens Alexandrinus, Ouis dives salvetur
Clemens Aleksandrinus, Stromata, I-VI, ed. ed. O. Stahlin - L. Fruchtel, GCS 52 [15], Berlin 1960; VII-VIII, ed. ed. O. Stahlin - L. Fruchtel, GCS 172, Berlin 1970, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, I-II, Warszawa 1994
Drączkowski F., Kościół - Agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin 1983
Drączkowski F., Struktury semantyczne wyrazu paideia w dziele Klemensa Aleksandryjskiego Stromateis, w: Z zagadnień literatury greckiej, red. J. Pliszczyńska, Lublin 1978
Drączkowski F., Szkic chrystologii Klemensa Aleksandryjskiego w świetle onomastyki pierwszej księgi „Pedagoga", VoxP 4 (1984) z. 6-7, 101-125
Dudon P., Le gnostique de Saint Clement d ’Alexandrie, Paris 1930
Gregorius Thaumaturgus, In Origenem oratio panegirica
Grzywaczewski J., Obraz gnostyka według „Stromatów" Klemensa Aleksandryjskiego, VoxP 6 (1986) z. 11, 543-554
Guasco C., Lo gnostico cristiano in Clemente Alessandrio, „Sophia” 24 (1956) 262-269
Hieronymus, Epistula, ed. I. Hilberg, CSEL 55, Vindobonae 1910, 290-305, tłum. J. Czuj: Św. Hieronim, Listy, II, Warszawa 1953
Hofmann F., Die Kirche bei Clemens von Alexandrien, w: Vitae et Veritati. Festgabe fur Karl Adam, Dusseldorf 1956
Joannes Chrysostomus, De educandis liberis, SCh 188
Joannes Chrysostomus, De inani gloria et de educandis liberis, ed. A.M. Malingrey, SCh 188, Paris 1972, tłum. W. Kania, w: Św. Jan Chryzostom, Wybór pism, PSP13, Warszawa 1974
Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen pentium"
Muckle J.T., Clement of Alexandria on Philosophy as Divine Testament for the Greeks, „Phoenix” 5 (1951) 79-86
Tertullianus, De carne Christi
Volker W., Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus, Berlin 1952

Published
2008-06-15


Drączkowski, F. (2008). God’s Pedagogy in the Writings of the Church Fathers. Vox Patrum, 52(1), 137–155. https://doi.org/10.31743/vp.6754

Franciszek Drączkowski License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.