The Miracles of St. Menas (according to the Manuscript IFAQ copte inv. 315-322)

Przemysław Piwowarczyk

Uniwersytet Śląski , Poland

Abstract

The first collections of miracles wrought by Saint Means were assembled by clergy of Saint’s sanctuary in Abu Mina. Nowadays, we have to our disposal a wide range of collections preserved in a few languages, however, the Coptic tradition faithfully preserves the narratives with the utmost veracity of the historical detail. There are three Coptic Mss containing the miracles, but the MS IFAO, although incomplete, is the only once containing undamaged text. This set of miracles present interventions of the Saint made in favour of very diverse petitioners and is particularly focused on generosity towards sanctuary.

Keywords:

St. Menas, Coptic hagiography, miracles, translation, Coptic

Babraj K., The harbour jetties of Marea, „Polish Archaeology in the Mediterranean” 22 (2013) 67-74;

Bacot S., Quatre miracles de saint Ménas dans un manuscrit copte de l’Ifao (Inv. 315-322), „Bulletin de l'Institut Français d’Archéologie Orientale” 111 (2011) 35-73;

Browne G.M., The Old Nubian Miracle of Saint Means, Wien 1994;

Casson L., Ships and seamanship in the ancient world, Princeton 1986;

Crum W.E., Catalogue of Coptic Manuscript in the British Museum, London 1905;

Davis S.J., The Cult of Saint Thecla. A Tradition of Women's Piety in Late Antiquity

Depuydt L., Catalogue of Coptic manuscripts in the Pierpont Morgan Library, Leuven 1993;

Devos P., Les miracles de saint Ménas en éthiopien, w: Atti del Convegno Internazionale di Studi Etiopici (Roma, 2-4 aprile 1959), Roma 1960, s. 335-343 ;

Devos P., Le juif et le chrétien, un miracle de Sainte Ménas, AnBol 76 (1960) 154-308 ;

Drescher J., Apa Mena: A Selection of Coptic Texts Relating to St. Menas, Edited, with Translation and Commentary, Le Caire 1946;

Förster H., Wörterbuch der griechischen Wörter in den koptischen dokumentarischen Texten, Berlin – New York 2002;

Gascou J., Religion et identité communautaire à Alexandrie à la fnde l’époque byzantine, d’après les ”Miracles des saints Cyr et Jean, w: Alexandrie médiévale 3, red. J.-Y. Empereur & C. Décobert, Cairo 2008, s. 69-88;

Grossmann, P. The Pilgrimage Center of Abû Mînâ, w: Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt, red. D. Frankfurter, Leiden 1998, s. 281-302;

Jaritz F., Die arabischen Quellen zum Heiligen Menas, Heidelberg 1993;

Kapitän G., Ancient anchors - technology and classification, „The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration” 13 (1984), s. 33-44;

Kaufmann C.M., Zur Ikonographie der Menas-ampullen: mit besonderer Berücksichtigung der Funde in der Menasstadt nebst einem einführenden Kapitel über die neuentdeckten nubischen und aethiopischen Menastexte, Cairo 1910;

Kościuk J., Wczesnośredniowiecza osada w Abû Mînâ, Wrocław 2009;

Louis K., Catalogue raisonné des manuscrits littéraires coptes conservés à l’IFAO du Caire. Contribution à la reconstitution de la bibliothèque du Monastère Blanc, Diss., École Pratique Des Hautes Études

Miedema R., De heilige Menas, Rotterdam 1913;

Papaconstantinou A., Le culte des saints en Égypte des Byzantins aux Abbassides: l'apport des inscriptions et des papyrus grecs et copties, Paris 2001;

Paprocki M., Roads in the Deserts of Roman Egypt: Analysis, Atlas, Commentary, Oxford 2019;

Pomjalovskij I., Žitie prepodobnago Paisija velikago i Timotheja patr. Aleks. Pověstvovanie o čudesah sv. velikomučenika Miny, Saint-Peterbourg 1900;

Silvano L., Varalda P., Per l’edizione dei Miracula sancti Menae (BHG 1256-1269), „Philologia Antiqua” 12 (2019) 51-85;

Szymańska H., Babraj K., The ancient port of Marea, Egypt, „Minerva” 15.3 (2004), s. 26-28.


Piwowarczyk, P. (2021). The Miracles of St. Menas (according to the Manuscript IFAQ copte inv. 315-322). Vox Patrum, 79, 523–540. https://doi.org/10.31743/vp.8683

Przemysław Piwowarczyk  piwowarczyk.przemyslaw@gmail.com
Uniwersytet Śląski https://orcid.org/0000-0002-5812-6672License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.