O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie ukazują się od 2014 r. i mają na celu upowszechnianie oraz popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również dyscyplin pokrewnych. Zeszyty Naukowe WSNS są czasopismem otwartym, w którym prace mogą publikować zarówno pracownicy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, jak i autorzy zewnętrzni. Zeszyty Naukowe WSNS ukazują się raz w roku. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

W czasopiśmie publikowane są prace z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, listy do Redakcji, recenzje, a także komunikaty. Prace nadsyłane do Redakcji są recenzowane. Artykuły do publikacji powinny być napisane w języku polskim, przy czym wymagane jest podanie tytułu artykułu, streszczenia oraz słów kluczowych także w języku angielskim. Streszczenie w języku polskim i angielskim nie powinno przekraczać 250 słów. Dla każdej pracy należy przygotować od 3 do 5 słów kluczowych.