O czasopiśmie

The Biblical Annals” to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sześć sekcji obejmujących Stary Testament, literaturę międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

„The Biblical Annals” jest czasopismem naukowym redagowanym od 1963 roku przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie ukazywało się ono jako zeszyt pierwszy „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (1963-1990; ISSN 0035-7723), następnie „Roczników Teologicznych” (1991-2008; ISSN 1233-1457) i wreszcie jako samodzielne „Roczniki Biblijne” (2009-2010; ISSN 2080-8518). Od roku 2011 pismo nosi nowy tytuł angielskojęzyczny, „The Biblical Annals”. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty wydawana jest raz w roku w miesiącu październiku.

Szczegóły publikacji:

 • ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)
 • ISSN 2451-2168 (wersja on-line)
 • W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku
 • Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku
 • Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną
 • Wydawca: Instytut Nauk Biblijnych KUL
 • Punktacja MNiSW: 20 pkt.

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

 • SCOPUS
 • ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • DOAJ
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Arianta
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Humanities Journals (BazHum)
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

 

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

The Biblical Annals to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sześć sekcji obejmujących Stary Testament, literaturę międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. The Biblical Annals to czasopismo o charakterze otwartym („Open Access”), z aktualną zawartością oraz numerami archiwalnymi dostępnymi w formie elektronicznej bez opłat na naszej stronie internetowej. Strategia czasopisma obejmuje zapewnienie studentom i badaczom wolnego dostępu do prac naukowych i badań na wysokim poziomie przy użyciu nowoczesnych technologii i platform internetowych.

Celem The Biblical Annals jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. Nasi autorzy to zarówno starsi i doświadczeni, jak i młodzi obiecujący polscy bibliści, reprezentujący ważne ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i w Lublinie. Czasopismo odgrywa ważną rolę w stymulowaniu studiów biblijnych i dyskusji naukowych w naszym regionie. Czasopismo otwarte jest także na publikacje autorów zagranicznych. Międzynarodowa Rada Naukowa oraz artykuły w obcych językach mają za zadanie popularyzować polskie publikacje biblijne za granicą, utrzymując kontakt pomiędzy polską i światową biblistyką.

The Biblical Annals wymaga wysokiego poziomu naukowego nadsyłanych prac, które poddane zostają wnikliwej i krytycznej recenzji. Pismo promuje wysokie standardy etyczne oraz naukowe, oryginalność opracowań, rygorystyczne zastosowanie metod biblijnych oraz ich różnorodność. Wizja, dynamiczne działanie, innowacyjność, oraz dążenie do nieustannego doskonalenia, to wartości, które dzielimy z innymi i w które wierzymy. The Biblical Annals jest wydawane przez najstarszy i największy Instytut Nauk Biblijnych w Polsce i chce służyć jako platforma biblijna promująca współpracę naukową i wymianę w naszym regionie, w twórczym dialogu z badaczami międzynarodowymi.
 

POLITYKA OPEN ACCESS

 

Czasopismo funkcjonuje w formule Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez opłat dla użytkownika lub jej/jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub korzystać z pełnych tekstów artykułów, czy też używać ich w każdym prawem dozwolonym celu, bez proszenia o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

To czasopismo stosuje zasadę bezpośredniego dostępu do jego treści (open access), hołdując zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.
 

ARCHIWIZOWANIE

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More..

OPŁATY

The Biblical Annals nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację.