PROCES RECENZJI

Proces recenzji

 1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Proces recenzji od momentu zgłoszenia tekstu przez autora do momentu podjęcia decyzji przez Redakcję trwa ok. 2 miesięcy.
 2. Nadesłane teksty są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 3. Teksty artykułów zakwalifikowanych do procesu ewaluacyjnego są przekazane do recenzji dwóm niezależnym recenzentom.
 4. Nadesłane teksty nie są wysyłane do recenzentów z tej samej instytucji naukowej, z której pochodzą autorzy, oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego tekstu. Recenzentami nie są także członkowie Redakcji (tj. redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji). W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie studiów biblijnych czy innych studiów jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od powyższych zasad.
 5. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu (double-blind review process). Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzje zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 6. Decyzja recenzenta ograniczona jest do poniższych możliwości:
  • Artykuł może zostać opublikowany bez konieczności wprowadzania zmian.
  • Artykuł może zostać opublikowany bez wprowadzania dodatkowych korekt, ale nie zawiera nowych rozwiązań bądź interpretacji; należy zachować to miejsce dla innego artykułu.
  • Artykuł może zostać opublikowany po wprowadzeniu sugerowanych przez recenzenta zmian.
  • Artykuł w obecnej formie nie może zostać opublikowany. Tekst wymaga poważnej korekty, która winna uwzględnić uwagi recenzenta. Po korekcie, artykuł będzie wymagał ponownej recenzji i decyzji o jego publikacji. Recenzent powinien wyszczególnić problemy i wskazać sposób ich rozwiązania.
  • Artykuł nie może zostać opublikowany, nie istnieją realne szanse jego rewizji. Recenzent powinien uzasadnić swoją decyzję.
  • Artykuł mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie. Recenzent powinien umotywować swoją decyzję.
 1. Racjonalne i umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do weryfikacji pracy.
 2. Kryteria sugerowane recenzentom przy ocenie artykułów:
  1. Recenzja pozytywna:
   • praca zawiera oryginalne interpretacje podane z dużą dozą prawdopodobieństwa
   • tematyka artykułu dotyczy problematyki związanej ze studiami biblijnymi i odpowiada profilowi czasopisma
   • artykuł jest poprawnie napisany pod względem stosowanej metody oraz zasad pracy naukowej
   • artykuł zawiera status quaestionislub przedstawia historię badań nad danym problememteksty omawiające wyniki badań nad obszarami powiązanymi z Pismem św. (n.p. archeologia, historia, antropologia, teksty starożytnego Bliskiego Wschodu, literatura klasyczna, hermeneutyka filozoficzna, literatura patrystyczna czy rabiniczna, studia nad religią i kulturą, studia teologiczne) powinny wykazywać ich wpływ na interpretację i rozumienie tekstu biblijnego.
  2. Odesłanie tekstu do przepracowania (z uwzględnieniem p. A):
   • niewystarczająca bibliografia oraz brak dyskusji z literaturą naukową w kontekście omawianej problematyki
   • niedopracowana struktura artykułu,
   • brak precyzji terminologicznej
   • niejasne sformułowanie tematu lub problemu badawczego
  3. Artykuły wymagające odrzucenia (z uwzględnieniem p. A i B):
   • brak wiedzy na temat omawianej problematyki
   • skrajny brak prawdopodobieństwa formułowanej hipotezy
   • brak proporcji pomiędzy znaczeniem omawianego tematu a długością i złożonością prezentacji
   • styl agresywnie polemiczny w stosunku do innego artykułu czy książki
 3. Recenzent powinien powiadomić Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.
 4. Recenzent tworzy recenzję poprzez zalogowanie się do swojego konta na stronie internetowej czasopisma i wypełnienie formularza elektronicznego. 
 5. Recenzent powinien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zazwyczaj terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są trzy tygodnie.
 6. Recenzenci są zobowiązani do poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Redakcję. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 7. Decyzję na temat zakwalifikowania tekstu do publikacji podejmuje na podstawie sporządzonych recenzji Redaktor Działu, do którego wpłynął tekst. W przypadku rozbieżnych opinii ostateczną decyzję kwalifikującą tekst do  publikacji podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
 8. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowaną listę recenzentów, z którymi współpracuje.