O czasopiśmie

„The Biblical Annals” to czasopismo Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze biblijno-archeologicznym, historycznym, egzegetycznym, filologicznym, z dziedziny hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, studiów o religii i kulturze oraz studiów teologicznych. Jego celem jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

„The Biblical Annals” jest czasopismem naukowym redagowanym od 1963 roku przez Instytut Nauk Biblijnych (aktualnie: Sekcję Nauk Biblijnych) Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie ukazywało się ono jako zeszyt pierwszy „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (1963-1990; ISSN 0035-7723), następnie „Roczników Teologicznych” (1991-2008; ISSN 1233-1457) i wreszcie jako samodzielne „Roczniki Biblijne” (2009-2010; ISSN 2080-8518). Od roku 2011 pismo nosi nowy tytuł angielskojęzyczny, „The Biblical Annals”. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik).

Szczegóły publikacji:

 • ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)
 • ISSN 2451-2168 (wersja on-line)
 • Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej  w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku
 • Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Punktacja MEiN: 140 pkt.

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

 • SCOPUS
 • ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • ATLAS i ATLAS plus
 • Biblioteka Nauki
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • DOAJ
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Arianta
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Humanities Journals (BazHum)
 • Index Copernicus (IC)
 • New Testament Abstracts (NTA)
 • Old Testament Abstracts (OTA)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Sherpa Romeo

 

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

The Biblical Annals to czasopismo Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sześć sekcji obejmujących Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze biblijno-archeologicznym, historycznym, egzegetycznym, filologicznym, z dziedziny hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, studiów o religii i kulturze oraz studiów teologicznych. The Biblical Annals to czasopismo o charakterze otwartym („Open Access”), z aktualną zawartością oraz numerami archiwalnymi dostępnymi w formie elektronicznej bez opłat na naszej stronie internetowej. Strategia czasopisma obejmuje zapewnienie studentom i badaczom wolnego dostępu do prac naukowych i badań na wysokim poziomie przy użyciu nowoczesnych technologii i platform internetowych.

Celem The Biblical Annals jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. Nasi autorzy to zarówno starsi i doświadczeni, jak i młodzi obiecujący polscy bibliści, reprezentujący ważne ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i w Lublinie. Czasopismo odgrywa ważną rolę w stymulowaniu studiów biblijnych i dyskusji naukowych w naszym regionie. Czasopismo otwarte jest także na publikacje autorów zagranicznych. Międzynarodowa Rada Naukowa oraz artykuły w obcych językach mają za zadanie popularyzować polskie publikacje biblijne za granicą, utrzymując kontakt pomiędzy polską i światową biblistyką.

The Biblical Annals wymaga wysokiego poziomu naukowego nadsyłanych prac, które poddane zostają wnikliwej i krytycznej recenzji. Pismo promuje wysokie standardy etyczne oraz naukowe, oryginalność opracowań, rygorystyczne zastosowanie metod biblijnych oraz ich różnorodność. Wizja, dynamiczne działanie, innowacyjność, oraz dążenie do nieustannego doskonalenia, to wartości, które dzielimy z innymi i w które wierzymy. The Biblical Annals jest wydawane przez najstarszy i największy Instytut Nauk Biblijnych w Polsce i chce służyć jako platforma biblijna promująca współpracę naukową i wymianę w naszym regionie, w twórczym dialogu z badaczami międzynarodowymi.