Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Składany artykuł czy inny rodzaj publikacji nie był wcześniej opublikowany ani przesłany do recenzji do innego czasopisma. Przy zaistnieniu innej sytuacji prosimy o informację w „Wiadomości dla redaktora”.
 • Artykuł stosuje styl naukowy i sposób zapisu bibliograficznego przedstawiony w Wytycznych dla autorów, wraz z pełną bibliografią podaną na końcu artykułu. Prosimy zwrócić uwagę szczególnie na następujące punkty.
  a. Składany tekst należy przesłać w programie Microsoft Word (preferowany), w formacie doc lub docx, czcionka Times New Roman, 12p., podwójny odstęp w tekście i przypisach.
  b. W przypadku kiedy artykuł zawiera czcionkę inną niż Roman type (np. hebrajską, grecką, koptyjską, itd.), złożone tabele lub grafikę, należy również dołączyć plik w formacie PDF.
  c. Prosimy o stosowanie czcionek greckich, hebrajskich i innych non Roman w systemie Unicode.
  d. Niezbędna jest bibliografia końcowa przedstawiającą literaturę naukową cytowaną w artykule.
 • Składając artykuł do sekcji recenzowanej czasopisma, należy upewnić się, że zostały zachowane zasady zapewniające anonimowość autora (usunięcie danych osobowych autora w artykule).
 • Autor oświadcza, że jest jedynym twórcą zgłaszanego tekstu oraz wyklucza autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w zgłaszanym artykule. Jest również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z autorstwa ukrytego oraz autorstwa pozornego.
 • Autor w formularzu rejestracji podał swój indywidualny numer ORCID.
 • Autor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w utworze materiałami takimi, jak, np. teksty, fotografie, mapy, grafiki, itp. oraz, że ich wykorzystanie w utworze nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.


 1. Artykuł proponowany do druku w The Biblical Annals powinien zostać opracowany z uwzględnieniem niżej podanych norm. Jeśli tekst w poważny sposób odbiega od tychże norm, może zostać odesłany autorowi do korekty.
 2. Składany artykuł nie może być równocześnie złożony w innym czasopiśmie, periodyku, czy tomie wychodzącym pod czyjąś redakcją. Nie powinien on również być opublikowany online w tym samym czy innym języku. Artykuły, które ukazały się lub ukażą się w innym czasopiśmie z zasady nie są przyjmowane do publikacji, chyba że zachodzą wyjątkowe, pozwalające na to okoliczności.
 3. Autor powinien zarejestrować się na stronie czasopisma (Zarejestruj) i podać możliwie kompletne wymagane dane, co ułatwi kontakt i dalszą współpracę. W związku z obecnymi standardami publikacji w formularzu rejestracji  prosimy o podanie indywidualnego numeru ORCID. Numer ORCID uzyskać można wypełniając prostą ankietę online: https://orcid.org/register. W przypadku zapomnienia numeru ORCID, można go odnaleźć na stronie: https://orcid.org/orcid-search/search.
  Uwaga, przy podawaniu numeru ORCID w formularzu musi on być poprzedzony https://orcid.org/
  Przykład: https://orcid.org/0000-0002-8732-6868.
 4. Cały proces składania artykułu do czasopisma, proces recenzji oraz redakcji odbywa się online poprzez konto autora założone na stronie czasopisma. Z artykułu należy usunąć nazwisko, adres i afiliację autora oraz metadane elektroniczne pozwalające zidentyfikować autora.
 5. Artykuł należy przesłać w formie ostatecznej. Powinien zawierać streszczenie w języku angielskim nieprzekraczające 1000 znaków (bez spacji) oraz słowa klucze w języku polskim i angielskim,  odnoszące się do treści artykułu. 
 6. Sugerowane limity znaków dla oddawanych tekstów z przypisami:

  Artykuł  - max. 70 000 znaków ze spacjami

  Art recenzyjny - max. 65 000 znaków ze spacjami

  Recenzja - max. 16 000 znaków ze spacjami

  Sprawozdanie - max. 60 000 znaków ze spacjami

 7. Struktura artykułu powinna zawierać następujące elementy:
  a. tytuł w języku, w którym artykuł został napisany oraz tytuł w języku angielskim
  b. abstrakt w języku angielskim
  c. słowa klucze w języku, w którym artykuł został napisany oraz w języku angielskim
  d. przedstawienie problemu wraz z omówieniem wcześniejszych prób jego rozwiązania podejmowanych w literaturze naukowej (status quaestionis).
  e. propozycja rozwiązania danego problemu oraz określenie metody badań
  f. dyskusja uwzględniająca najnowszą i najważniejszą dla problemu literaturę naukową
  g. wnioski
  h. bibliografia końcowa.
 8. Zarówno w tekście artykułu jak i w przypisach należy zastosować czcionkę Times New Roman 12, podwójny odstęp, normalne marginesy. Preferowany edytor tekstu - Microsoft Word. Jeżeli artykuł zawiera materiał trudny do edytowania (tabele, zdjęcia, inna grafika), oraz inną niż Roman type czcionkę (hebrajską, grecką, syryjską, koptyjską, itd.) prosimy o przesłanie tekstu także w formacie PDF.
 9. Należy stosować przypisy dolne z cyframi arabskimi.
 10. Wymagana jest bibliografia końcowa zawierająca wszystkie cytowane w tekście artykuły i publikacje.
 11. Należy unikać stosowania wielu przypisów w jednym zdaniu. Jeśli nazwiska autorów występujące w tym samym zdaniu wymagają osobnych danych bibliograficznych, należy na końcu zdania umieścić jeden przypis, który będzie zawierał odpowiednie odnośniki bibliograficzne.
 12. Jeśli cytat innego autora w jakimkolwiek współczesnym języku jest dłuższy niż pięć linii tekstu, należy umieścić go w osobnym paragrafie, zmniejszając rozmiar czcionki oraz odstęp między liniami do 1, bez używania znaku graficznego otwarcia i zamknięcia cytatu.
 13. Cytując teksty biblijne i pokrewne w językach oryginalnych, autorzy proszeni są o używanie fontów Unicode.
 14. Przy cytowaniu tekstów hebrajskich lub aramejskich należy podawać tekst spółgłoskowy, wokalizacja powinna być podana jedynie wtedy, kiedy ma ona znaczenie dla poruszanej problematyki.
 15. Artykuły zgłoszone do publikacji powinny opierać się na zasadach podanych w S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019) 263-299. W formie dostosowanej do wymogów czasopisma są one dostępne tutaj
 16. Stosujemy dokładne odsyłacze bibliograficzne, z podaniem stron (od, do), unikając odsyłaczy w rodzaju n., nn. czy f.ff.
 17. Skróty podstawowych tekstów źródłowych można znaleźć w S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019) 162-205.
 18. W przypadkach, w których należy stosować transliterację, można odwołać się do stylu akademickiego w S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019) 254-262.
 19. Skróty czasopism, periodyków, konsultowanych dzieł i serii wydawniczych i można znaleźć w  The SBL Handbook of Style (2014).
 20. Nadsyłane do czasopisma teksty są sprawdzane pod względem oryginalności przy użyciu programu antyplagiatowego iThenticate.
 21. Jeśli artykuł zostanie zakwalifikowany do publikacji, następuje ona w średnim czasie ok. 180 dni od zgłoszenia tekstu. Terminy te mogą ulec wydłużeniu ze względu na ilość zgłoszonych do czasopisma tekstów.