Jubileusz 90 rocznicy urodzin oraz 65 rocznicy święceń kapłańskich o. prof. Hugolina LangkammeraAbstrakt

Jubileusz 90 rocznicy urodzin oraz 65 rocznicy święceń kapłańskich o. prof. Hugolina Langkammera


Pobierz

Opublikowane : 2020-09-30


Kowalski, M. (2020). Jubileusz 90 rocznicy urodzin oraz 65 rocznicy święceń kapłańskich o. prof. Hugolina Langkammera. The Biblical Annals, 10(4), 495-532. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/10661

Marcin Kowalski  xmkowal@gmail.com
Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8732-68681. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.