Rajmund Pietkiewicz, In Search of “the Genuine Word of God”. Reception of the West-European Christian Hebraism the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance (transl. by Monika and Jacek Szela, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020).

Krzysztof Pilarczyk

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa, Pracownia Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich , Polska
http://orcid.org/0000-0001-9283-1204


Abstrakt

Book Review: Rajmund Pietkiewicz, In Search of “the Genuine Word of God”. Reception of the West-European Christian Hebraism the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance (transl. by Monika and Jacek Szela, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020).


Pobierz

Opublikowane
2021-01-28


Pilarczyk, K. (2021). Rajmund Pietkiewicz, In Search of “the Genuine Word of God”. Reception of the West-European Christian Hebraism the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance (transl. by Monika and Jacek Szela, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020). The Biblical Annals, 11(1), 149–151. https://doi.org/10.31743/biban.11881

Krzysztof Pilarczyk  jkpilarczyk@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa, Pracownia Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich

Krzysztof Pilarczyk – profesor zwyczajny w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierownik Pracownik Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, członek Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych „Fides et Ratio” we Wrocławiu. Autor ponad 220 publikacji naukowych. Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu i kultury żydowskiej, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, gnozie starożytnej, dialogu międzyreligijnym, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Aktywność naukową dokumentuje na stronie http://www.cyfronet.krakow.pl/~uwpilarc/. 

http://orcid.org/0000-0001-9283-1204Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).