Jennifer L. Andruska, Wise and Foolish Love in the Song of Songs (Oudtestamentische Studiën 75; Leiden – Boston, MA: Brill 2018). Pp. 219. €104. ISBN 978-90-04-33101-3 (e-Book)


Abstrakt

Book Review: Jennifer L. Andruska, Wise and Foolish Love in the Song of Songs (Oudtestamentische Studiën 75; Brill: Leiden-Boston 2018)Opublikowane : 2021-04-29


Bardski, K. (2021). Jennifer L. Andruska, Wise and Foolish Love in the Song of Songs (Oudtestamentische Studiën 75; Leiden – Boston, MA: Brill 2018). Pp. 219. €104. ISBN 978-90-04-33101-3 (e-Book). The Biblical Annals, 11(2), 375-378. https://doi.org/10.31743/biban.12407

Krzysztof Bardski  kbardski@yahoo.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8340-3993
Copyright (c) 2021 The Biblical Annals

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).