Iveta Strenková, «Devastata è Ninive!» Studio esegetico di Na 3,1-7 alla luce del suo contesto storico-letterario (Studia Biblica Slovaca. Supplementum 4; Bratislava: Univerzita Komenského 2020). Pp. 384. € 25. ISBN 978-80-223-5050-1

Mariusz Szmajdziński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0001-5577-8993


Abstrakt

Book Review: Iveta Strenková, «Devastata è Ninive!» Studio esegetico di Na 3,1-7 alla luce del suo contesto storico-letterario (Studia Biblica Slovaca. Supplementum 4; Bratislava: Univerzita Komenského 2020)Opublikowane
2021-07-16


Szmajdziński, M. (2021). Iveta Strenková, «Devastata è Ninive!» Studio esegetico di Na 3,1-7 alla luce del suo contesto storico-letterario (Studia Biblica Slovaca. Supplementum 4; Bratislava: Univerzita Komenského 2020). Pp. 384. € 25. ISBN 978-80-223-5050-1. The Biblical Annals, 11(3), 553–556. https://doi.org/10.31743/biban.12842

Mariusz Szmajdziński 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0001-5577-8993Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).