Harvard Lycopolitan John – kolejne fałszerstwo? Koptyjski manuskrypt w świetle Ewangelii Żony Jezusa i współczesnych badańAbstrakt

On 18 September 2015, during the International Congress of Coptic Studies in Rome, Professor Karen L. King from Harvard Divinity School, presented a previously unpublished Coptic papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus’ Wife. This text was among the scraps of ancient manuscripts, one of which is known as the Harvard Lycopolitan John and contains small fragments from the Gospel of John. In my article I attempt to analyze this second manuscript and demonstrate, on the basis of various scientific examinations performed by contemporary scholars, that the aforementioned Gospel of Jesus’ Wife, and also the Harvard Lycopolitan John, are modern creations. Unknown origin of the HLJ, unusual dimensions of the manuscript, dialectal implausibility, linguistic errors, etc. – all these phenomena allow us to treat the Harvard Lycopolitan John as a forgery, which was faithfully copied from Herbert Thompson’s 1924 edition of the fourth-century Lycopolitan “Qau codex”.


Słowa kluczowe

koptyjski; fałszerstwo; Harvard Lycopolitan John; Gospel of Jesus’ Wife

Pobierz

Opublikowane : 2016-04-25


Bąk, T. (2016). Harvard Lycopolitan John – kolejne fałszerstwo? Koptyjski manuskrypt w świetle Ewangelii Żony Jezusa i współczesnych badań. The Biblical Annals, 6(2), 227-249. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/1300

Tomasz Bartłomiej Bąk  tomciobak@gmail.com
INB, KUL Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.