Mędrzec – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 14,20 – 15,10). Część I: Działanie mędrca (Syr 14,20-27)

Andrzej Piwowar

Instytut Nauk Biblijnych KUL , Polska


Abstrakt

In Sir 14:20 – 15:10 Sirach continues his teachings concerning the acquisition of wisdom (cf. 1:1-10; 4:16-19 and 6:18-37) (the exegetico-theological analysis conducted in this article is based on the Greek version of the fragment). In the pericope the author presents the sage as a model and an example to follow for all those who wish to acquire wisdom. The pericope under analysis here comprises two parts. The present article focuses on the first one (14:20-27), in which Sirach concentrates on the actions the sage undertakes to acquire wisdom. The second section (15:1-10) in turn makes use of three metaphors to present the actions of wisdom throughout the process of a man’s search for it. The first part of the pericope (14:20-27) can be further divided into three sections. In the first one (14:20-21) Sirach praises the man who seeks wisdom, emphasizing his intellectual engagement (in the form of contemplating or pondering) as the basis for reaching the aim and finding wisdom. The second part (14:22-25) presents the actions aimed at acquiring wisdom with the use of three metaphors: the first is that of hunting (14:22), and the second – that of spying (14:23), even though verses 21:23-24 include a prohibition and a harsh reprimand against peeping or eavesdropping. The third metaphor, the most developed of all three, refers to camping next to wisdom (14:24-25). In the final section of part one (14:26-27) Sirach presents the promises made to those who strive to acquire wisdom, namely protection from danger and living close to wisdom.

Słowa kluczowe:

Księga mądrości Syracha, Syr 14, 20 – 15, 10, 20-27, mądrość, poszukiwanie mądrości, mędrzec

Pobierz

Opublikowane
2016-04-25


Piwowar, A. (2016). Mędrzec – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 14,20 – 15,10). Część I: Działanie mędrca (Syr 14,20-27). The Biblical Annals, 6(2), 183–225. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/1301

Andrzej Piwowar  andpiw@gazeta.pl
Instytut Nauk Biblijnych KULLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).