John C. Poirier - Jeffrey Peterson (ed.), Marcan Priority without Q. Explorations in the Farrer Hypothesis (Library of New Testament Studies 455; London - New York: Bloomsbury - T&T Clark 2015)Abstrakt

Book Review: John C. Poirier - Jeffrey Peterson (ed.), Marcan Priority without Q: Explorations in the Farrer Hypothesis (Library of New Testament Studies 455; London - New York: Bloomsbury - T&T Clark 2015). Pp. XIV + 272. $110,00. ISBN 978-0-56715 -913-7.


Opublikowane : 2016-04-25


Adamczewski, B. (2016). John C. Poirier - Jeffrey Peterson (ed.), Marcan Priority without Q. Explorations in the Farrer Hypothesis (Library of New Testament Studies 455; London - New York: Bloomsbury - T&T Clark 2015). The Biblical Annals, 6(2), 311-315. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/1305

Bartosz Adamczewski  b.adamczewski@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.