Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza


Abstrakt

The article deals with one of the problematic issues found in the Matthean entry narrative (21:1-11), namely the reason(s) for introducing two animals into the account. The article provides an extensive discussion of the possible reasons for the biblical authors configuring the narrative in this way, presenting various allegorical, redactional, naturalistic, and intertextual interpretations. The article proposes that the most likely reason for introducing two animals into the narrative is simply to accurately reflect a real historical event – which in fact involved two donkeys. It is also argued that Matthew, as a theologian, was equally interested in demonstrating the fulfillment of Zec 9:9. Further, his narrative was also imbued with allusions to Mosaic as well as Davidic and Solomonic typologies.

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.04


Słowa kluczowe

Mt 21; 1-11; donkey; Jesus’ entry narrative; Zec 9; 9; Mosaic typology; Davidic typology; Solomonic typology

Pobierz

Opublikowane : 2018-04-24


Kubiś, A. (2018). Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza. The Biblical Annals, 8(2), 213-258. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.04

Adam Kubiś  akubis@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL 
https://orcid.org/0000-0003-4961-2254
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.