Ks. Wojciech Pikor – Ks. Józef Pick, Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015) (Kielce: Jedność 2017)


Abstrakt

Book review:  s. Wojciech Pikor – Ks. Józef Pick, Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015) (Kielce: Jedność 2017). 375 s. 25 PLN. ISBN 978-83-7971-681-4

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.08
Pobierz

Opublikowane : 2018-04-24


Stasiak, S. (2018). Ks. Wojciech Pikor – Ks. Józef Pick, Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015) (Kielce: Jedność 2017). The Biblical Annals, 8(2), 277-282. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.08

Sławomir Jan Stasiak  gimel@poczta.onet.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0949-2043
Ks. Sławomir Stasiak, ur. 08.12.1965 r. w Dzierżoniowie, dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (PWT Wrocław), dr teologii (KUL Lublin), lic. nauk biblijnych (PIB Roma). Prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Kierownik katedry Teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Wykłada Pismo Święte w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Jest moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Diecezji Legnickiej. Ostatnia publikacja: Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament, t. II: Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1-2 List do Koryntian, List do Galatów, Pallottinum; Poznań 2014, ss. 644.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.