J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016)


Abstrakt

Book of review:

J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016). Pp. 208. $19.99. ISBN 9780801016202 (Paperback).

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.09


Pobierz

Opublikowane : 2018-04-24


Kubiś, A. (2018). J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016). The Biblical Annals, 8(2), 283-287. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.09

Adam Kubiś  akubis@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL 
https://orcid.org/0000-0003-4961-2254
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.