Zachariasz – kapłan, ojciec, ofiarnik

Krzysztof W. Mielcarek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

Zachariah does not belong to the group of main protagonists of the New Testament. He is even hardly a main figure of Lucan two-volume work. And yet, he does play some important role in the narrative of Luke-Acts. Putting him into the first scene of Infant narrative and juxtaposing him with Mary, Mother of Jesus, are very clear signs of it. While the full picture of Zechariah is drawn in three consecutive scenes: annunciation in the Temple (Łk 1,5-25); birth of John (1,57-66) and Zechariah’s prophecy called „Benedictus” (1,67-80), two of his main features are especially elaborated: his priesthood and fatherhood. The paper gathers Lucan evidence on the matter showing that to the third evangelist Zechariah is a very special kind of father.

Słowa kluczowe:

Nowy Testament, Ewangelia św. Łukasza, ojcostwo, Zachariasz

Aletti J.-N., „Non-fede e fede in Lc 1,5-25”, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (ABL 9; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 171-180.

Arystoteles, Poetyka (AKA; Wrocław: Ossolineum 2006).

Bednarczyk M., „Relacja o zwiastowaniu narodzin Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25) w świetle współczesnych

metod biblijnych”, Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii Katolickiej 6 (1980) 25-27.

Bednarczyk M., Problemy literackie perykopy Łk 1,5-25, Teologiczne Studia Siedleckie 3 (2006) 9-51.

Bietenhard H., ὄνομα, ὀνομάζω, ἐπονομάζω, ψευδώνυμος, Theological Dictionary of the New Testament (electronic edition) (red. G. Kittel – G.W. Bromiley – G. Friedrich) (Grand Rapids: Eerdmans 1964-c1976) V, 242-283.

Blass F. – Debrunner A. – Funk R.W., A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: University Press 1961).

Bovon F. – Koester H. – Luke 1: A Commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50 (Minneapolis:

Fortress Press 2002).

Brown R.E., The Birth of Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke (AYBRL; New York: Doubleday 1977).

Eerdmans Dictionary of the Bible (red. D.N. Freedman) (Grand Rapids: Eerdmans 2000).

Exegetical Dictionary of the New Testament (red. H.R. Balz – G. Schneider) (Grand Rapids: Eerdmans 1990-c1993).

Fitzmyer J., The Gospel According to Luke I-IX: Introduction, Translation, and Notes (New Haven – London: Yale University Press 2008).

Goulder M.D. – Sanderson M.L., “St. Luke’s Genesis”, Journal of Theological Studies 8 (1957) 12-30.

Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains. Volume 1 (red. J.P. Louw – E.A. Nida) (New York: United Bible Societies 1996)

A Greek-English Lexicon of the New Testament Being Grimm’s Wilke’s Clavis Novi Testamenti Translated, Revised and Enlarged by Joseph Henry Thayer (D.D. 1889) (electronic edition). Genett G., Figures III. Discours du récit. Essai de méthode (Paris: Seuil 1972).

Gryglewicz F., Teologia hymnów Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa (RWT-K 40; Lublin: TN KUL 1975).

Ḥa̱ klîlî R., The Menorah, the Ancient Seven-armed Candelabrum: Origin, Form, and Significance (Leiden – Boston – Köln: Brill 2001).

Hamilton V.P., „Marriage”, The Anchor Yale Bible Dictionary (red. D.N. Freedman) (New York: Doubleday 1996, c1992) IV, 559-572.

Jeremias J., Jerusalem in the Times of Jesus. An Investigation into Economic and Social Conditions during the New Testament Period (Philadelphia: Fortress Press 1969).

Kasiłowski P., „Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25)”, Studia Bobolanum 5/1 (2005) 95-119.

Köhler L. – Baumgartner W. et al.: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (electronic edition) (Leiden – New York: Brill 1999, c1994-1996).

Kozyra J., „Chrystologiczne hymny i kantyki Nowego Testamentu”, Verbum caro factum est. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin. (red. R. Bogacz – W. Chrostowski) (Ad Multos Annos; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2007) 289-304.

Liddell H.G. – Scott R. et al: A Greek-English Lexicon. Revised and Augmented throughout. (Oxford – New York: Clarendon Press; Oxford University Press 1996).

Łabuda P., Eliasz w chrystologii Łukasza (Tarnów: Biblos 2012).

Marguerat D. – Bourquin Y., Per leggere i racconti biblici. La Bibbia si racconta: iniziazione all’analisi narrativa (PL; Roma: Borla 2001).

Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11 (NKB NT III/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2011).

Mikołajczak M., „Świątynia jerozolimska a nowina o Janie Chrzcicielu (Łk 1,5-25)”, Studia Paradyskie 8 (1998) 109-116.

Nolland J., Luke 1:1-9:20 (WBC 35a; Dallas: Word 2002).

Piwowar A., Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (MPWB 13) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2016).

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski (Warszawa: Vocatio 1995).

Popowski R., Septuaginta, czyli Grecka Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami żydowskimi oraz onomastykonem (Warszawa: Vocatio 2013).

Rakocy W., „Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 48/3 (1995) 161-168.

Strack H. – Billerbeck P., Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Zweiter Band: Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes, und die Apostelgeschichte (München: Beck 1924).

Supplementum Epigraficum Graecum 7.29, t. 26–36, (red. H.W. Pleket – R.S. Stroud et al.) (Leiden – Amsterdam 1976–1977 [1979]–1986 [1989]).

Suski A., „Dyskusja nad genezą «Benedictus» (Łk 1,68-79)”, Studia Płockie 7 (1979) 319-328.

Vaux R. de, Instytucje Starego Testamentu (Poznań: Pallottinum 2004) I–II.

Węgrzyn A., Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna Łk 7,36-50 (SBL; Lublin: Wydawnictwo KUL 2017).

Witkowski S., „Benedictus – pieśń chwały i wdzięczności za dar zbawienia (Łk 1,6879)”, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2010) 635-645.

Włodarczyk S., „Ofiara Chrystusa – Jego męka i śmierć antytypem ofiary kadzielnej kapłana Zachariasza”, Częstochowskie Studia Teologiczne 38 (2010) 247-252.

Zerwick M., Biblical Greek: Illustrated By Examples By Maximilian Zerwick – English edition From The Fourth Latin Edition By Joseph Smith (SuBib 41; Roma: PIB 2014).

Zerwick M., A Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Roma: PIB 1996).

Żywica Z., „Łukaszowe przygotowanie narodzin Mesjasza-Pana (Łk 1,5-80)”, Zeszyty Teologiczne 14/2 (2005) 20-35.

Pobierz

Opublikowane
2017-08-03


Mielcarek, K. W. (2017). Zachariasz – kapłan, ojciec, ofiarnik. The Biblical Annals, 7(3), 359–373. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2136

Krzysztof W. Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Księgi historyczne NT

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).