Tożsamość „martwych” (οἱ νεκροί) w świetle Ap 20,4-5

Tomasz Marcin Siemieniec

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii , Polska


Abstrakt

The article analyzes the term οἱ νεκροί, in Rev 20,4-5. All scholars examining this text assume that the term hoi nekroi should be interpreted here literally, i.e. it denotes the dead in a physical meaning (as people who have been killed or died). However such assumption causes a variety of problems concerning especially the chronology of events described in Rev 20,1-10. This problem seems to be resolved if “the dead” are interpreted in spiritual sense (as spiritually dead).

Basing on this assumption the presented paper aims to define identity of the dead in Rev 20,4-5. The presentation has been made in three stages. At the beginning the state of research has been presented. This analysis points out a necessity of another look at the term οἱ νεκροί, used in Rev 20,4-5. The second stage consists in examining the question whether the spiritual meaning of οἱ νεκροί is possible in the light of other passages of the Book of Revelation and in the context of the whole Johannine tradition (especially in the Forth Gospel). At the end the role of οἱ νεκροί in Rev 20,4-5 has been defined.    

Słowa kluczowe:

Apokalipsa św. Jana, Martwi, Śmierć, Pierwsze Zmartwychwstanie, Eklezjologia, Millennium, Życie

Alford H., The Greek Testament (Boston: Lee and Shepard 1878) IV.

Aune D.E, Revelation 17–22 (WBC 52c; Nashville: Nelson 1998).

Aune D.E., The Cultic Setting of Realized Eschatology in Early Christianity (NovTSup 27; Leiden: E.J. Brill 1972).

Bauer T.J., Das tausendjährige Messiasreich der Johannesoffenbarung. Eine literarkritische Studie zu Offb 19,11–21,8 (BZNW 148; Berlin – New York: Walter de Gruyter 2007).

Beale G.K., The Book of Revelation (NIGTC, Grand Rapids: Eerdmans 1999).

Beale G.K., „The Millennium in Revelation 20:1-10: An Amillennial Perspective”, Criswell Theological Review 11/1 (2013) 29-62.

Beasley-Murray G.R., John (WBC 36; Dallas: Word 2002).

Beckwith I.T., The Apocalypse of John (New York: The Macmillan Company 1919).

Berger K., Die Offenbarung des Johannes (Freiburg – Basel – Wien: Herder 2017).

Beutler J., Das Johannesevangelium. Kommentar (Freiburg – Basel – Wien: Herder 2013).

Bietenhard H., „The Millennial Hope in the Early Church”, Scottish Journal of Theology 6/1 (1953) 12-30.

Biguzzi G., Apocalisse (Milano: Paoline 2005).

Bousset W., Die Offenbarung Johannis (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1906).

Caird G.B., A Commentary on the Revelation of St. John the Divine (Edinburgh: T & T Clark 1966).

Giblin C.H., „The Millennium (Rev 20:4-6) as Heaven”, New Testament Studies 45(1999) 553-570.

Giesen H., Die Offenbarung des Johannes (RNT; Regensburg: F. Pustet 1997).

Hemer C.J., The Letters to the Seven Churches of Asia in their Local Setting (JSNTSup 11; Sheffield: JSOT Press 1986).

Holtz T., „Gott in der Apokalypse”, L’Apocalypse johannique et l’Apocalyptique dans le Nouveau Testament (red. J. Lambrecht) (BETL 53; Leuven: University Press 1980) 247-265.

Hughes J.A., „Revelation 20:4-6 and the Question of the Millennium”, Westminster Theological Journal 35(1973) 281-302.

Kline M.G., „The First Resurrection”, Westminster Theological Journal 37(1975) 366-375.

Kline M.G., „The First Resurrection: a Reaffirmation”, Westminster Theological Journal 39(1976) 110-119.

Koester C.R., Revelation. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 38A; New Haven – London: Yale University Press 2014).

Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana (SBP 6; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008).

Kraft H., Die Offenbarung des Johannes (HNT 16a; Tübingen: Mohr 1974).

Krodel G., Revelation (ACNT; Minneapolis: Augsburg 1989).

La Potterie I. de, Maryja w tajemnicy Przymierza (Theotokos. Seria Mariologiczna 10; Częstochowa: Wydawnictwo Księży Marianów 2000).

La Potterie I. de, „Wiara w pismach Janowych”, Verbum Vitae 5 (2004) 107-115.

Ladd G.E., A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans 1976) [Amazon Kindle Edition].

Metzger B.M., A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2000).

Mounce R.H., The Book of Revelation (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans 1997).

Prigent P., Commentary on the Apocalypse of St. John (Tübingen: Mohr Siebeck 2001).

Ramsey Michaels J., „The First Resurrection: a Response”, Westminster Theological Journal 37(1976) 100-109.

Satake A., Die Offenbarung des Johannes (KEK 16; Tübingen: Mohr & Siebeck 2008).

Schnackenburg R., Das Johannesevangelium 5–12 ( HTKNT S onderausgabe I V/2; F reiburg – Basel – Wien 2001).

Shepherd N., „The Resurrections of Revelation 20”, Westminster Theological Journal 37/1 (1974) 34-43.

Schüssler Fiorenza E., Priester für Gott. Studien zum Herrschafts- und Priestermotiv in der Apokalypse (NTAbh 7; Münster: Verlag Aschendorff 1972).

Schüssler Fiorenza E., „The Quest for the Johannine School: The Book of Revelation and the Fourth Gospel”, NTS 23 (1977) 402-427.

Siemieniec T., Rola „Zasiadającego na tronie” w dziejach świata i ludzi. Studium z teologii Apokalipsy św. Jana (Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych 2; Kielce: Jedność 2012).

Siemieniec T., „Zagrożenia wiary i sposoby ich przezwyciężania w świetle listów do Kościołów (Ap 2–3)”, Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (red. M. Kowalski) (ABL 11; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 175-214.

Smalley S.S., The Revelation to John. A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse (Downers Grove: Inter Varsity Press 2005).

Smith D.C., „The Millennial Reign of Jesus Christ. Some Observations on Rev 20,1-10”, Restoration Quarterly 16/3-4 (1973) 219-230.

Thomas R.L., Revelation 8–22 (Chicago: Moody Press 1995).

Trench R.Ch., Commentary on the Epistles to the Seven Churches in Asia. Revelation 2–3 (New York: Charles Scribner 1862).

Urbanek B., „Rola głosu i słowa Jezusa w dziele objawienia w Czwartej Ewangelii”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (red. S. Szymik) (ABL 4; Lublin: Wydawnictwo KUL 2009) 131-154.

Vanni U., L’Apocalisse. Ermeneutica. Esegesi. Teologia (RivB Sup 17; Bologna: Dehoniane 1988).

Vanni U., „L’Apocalypse johannique. État de la question”, L’Apocalypse johannique et l’Apocalyptique dans le Nouveau Testament (red. J. Lambrecht) (BETL 53; Leuven: Leuven University Press 1980) 21-46.

Webb Mealy J., After the Thousand Years. Resurrection and Judgment in Revelation 20 (JSNT SS 70; Sheffield: JSOT Press 1992).

Witczyk H., Kościół syna Bożego. Studium eklezjologii Czwartej Ewangelii (Biblioteka „Verbum Vitae” 3; Kielce: Biblioteka „Verbum Vitae” 2012).

Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB. NT 20; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012).

Pobierz

Opublikowane
2017-10-30


Siemieniec, T. M. (2017). Tożsamość „martwych” (οἱ νεκροί) w świetle Ap 20,4-5. The Biblical Annals, 7(4), 531–550. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2159

Tomasz Marcin Siemieniec  tsiemi@poczta.onet.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział TeologiiLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).