Christopher W. Skinner (ed.), Characters and Characterization in the Gospel of John (The Library of New Testament Studies 461; London – New York: Bloomsbury T&T Clark 2013)Abstrakt

Book review: Christopher W. Skinner (ed.), Characters and Characterization in the Gospel of John (The Library of New Testament Studies 461; London – New York: Bloomsbury T&T Clark 2013). Pp. XXXII + 288. USD 27.89. ISBN 9780567259653


Opublikowane : 2017-10-30


Urbanek, B. (2017). Christopher W. Skinner (ed.), Characters and Characterization in the Gospel of John (The Library of New Testament Studies 461; London – New York: Bloomsbury T&T Clark 2013). The Biblical Annals, 7(4), 573-578. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/2162

Beata Urbanek  beata.urbanek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).