Shane J. Wood, The Alter-Imperial Paradigm. Empire Studies and the Book of Revelation (Biblical Interpretation Series 140; Leiden – Boston: Brill 2016)

Łukasz Bergel

Uniwersytet Śląski w Katowicach

W chwili obecnej doktorant Teologii Biblijnej na Wydziale Telogicznym Uniwesytetu Śląskiego w Katowicach. Pod opieką naukową ks. prof. UŚ dra hab. A. Maliny

Abstrakt

Book review: Shane J. Wood, The Alter-Imperial Paradigm. Empire Studies & the Book of Revelation (Biblical Interpretation Series 140; Leiden – Boston: Brill 2016). Pp. XIV + 300. € 115. ISBN 978-9004-30802-2 (Hardcover)Opublikowane
2017-10-30


Bergel, Łukasz. (2017). Shane J. Wood, The Alter-Imperial Paradigm. Empire Studies and the Book of Revelation (Biblical Interpretation Series 140; Leiden – Boston: Brill 2016). The Biblical Annals, 7(4), 579–582. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2163

Łukasz Bergel 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

W chwili obecnej doktorant Teologii Biblijnej na Wydziale Telogicznym Uniwesytetu Śląskiego w Katowicach. Pod opieką naukową ks. prof. UŚ dra hab. A. Maliny
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).