An Introductory Bibliography for the Study of 1 Enoch


Abstrakt

The article contains elementary information concerning the manuscripts of 1 Enoch, their editions, and scientific literature that deals with the topic. The presentation  begins with the list of larger bibliographic collections concerning the Enochic writings,  then the Aramaic witnesses preserved in 11 manuscripts found in Qumran Cave 4 are  shortly discussed and pertinent information concerning their edition is given. The rest of  the study adduces basic details about the manuscripts that contain the translation of the original Aramaic and the history of their publication. By offering a general perspective  on the manuscripts of 1 Enoch, with special attention focused on Aramaic evidence, the  article leads the reader through the textually and linguistically complicated history of text transmission of this important Jewish composition.


Słowa kluczowe

1 Enoch; bibliography; manuscripts of 1 Enoch; critical editions; early Judaism; Jewish apocalyptic literature


Opublikowane : 2019-01-18


Drawnel, H. (2019). An Introductory Bibliography for the Study of 1 Enoch. The Biblical Annals, 9(1), 101-130. https://doi.org/10.31743/biban.3244

Henryk Drawnel  hdrawnel@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych KUL  Polska

Literatura międzytestamentalna; teksty z Qumran; żydowska literatura aramejska okresu Drugiej Świątyni; apokaliptyka w starożytnym Izraelu; filologia języków semickich

 


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).