Michael Vicko Zolondek, We Have Found the Messiah. How the Disciples Help Us Answer the Davidic Messianic Question (Eugene, OR: Pickwick, 2016)


Abstrakt

Recenzja książki: Michael Vicko Zolondek, We Have Found the Messiah. How the Disciples Help Us Answer the Davidic Messianic Question (Eugene, OR: Pickwick, 2016)Opublikowane : 2019-01-04


Pietrzak, J. (2019). Michael Vicko Zolondek, We Have Found the Messiah. How the Disciples Help Us Answer the Davidic Messianic Question (Eugene, OR: Pickwick, 2016). The Biblical Annals, 9(1), 231-236. https://doi.org/10.31743/biban.3246

Jacek Pietrzak  jacek.pietrzak@dominikanie.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologiczny. Instytut Nauk Biblijnych.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3747-5256
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).