Jakob Engberg – Anders-Christian Jacobsen – Jörg Ulrich (eds.), In Defense of Christianity. Early Christian Apologists (Early Christianity in the Context of Antiquity 15; Peter Lang: Frankfurt am Main et al., 2014).Abstrakt

Book review

Jakob Engberg – Anders-Christian Jacobsen – Jörg Ulrich (eds.), In Defense of Christianity. Early Christian Apologists (Early Christianity in the Context of Antiquity 15; Peter Lang: Frankfurt am Main et al., 2014). Pp. 263 + XI, 3 graphs. $72.95. ISBN 978-3-631-62383-1 (Hardcover)Opublikowane : 2015-11-24


Rosik, M. (2015). Jakob Engberg – Anders-Christian Jacobsen – Jörg Ulrich (eds.), In Defense of Christianity. Early Christian Apologists (Early Christianity in the Context of Antiquity 15; Peter Lang: Frankfurt am Main et al., 2014). The Biblical Annals, 5(2), 429-430. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/433

Mariusz Rosik  mroski@pnet.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych.  Polska

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.