Larry W. Hurtado – Paul L. Owen (eds.), “Who Is This Son of Man?”. The Latest Scholarship on a Puzzling Expression of the Historical Jesus (Library of New Testament Studies 390; London – New York: Bloomsbury T&T Clark, 2012).Abstrakt

Book review:

Larry W. Hurtado – Paul L. Owen (eds.), “Who Is This Son of Man?”. The Latest Scholarship on a Puzzling Expression of the Historical Jesus (Library of New Testament Studies 390; London – New York: Bloomsbury T&T Clark, 2012). Pp. 191 + XVI. $34.95 (Paperback). ISBN 9780567323316.


Słowa kluczowe

review


Opublikowane : 2015-11-23


Kowalski, M. (2015). Larry W. Hurtado – Paul L. Owen (eds.), “Who Is This Son of Man?”. The Latest Scholarship on a Puzzling Expression of the Historical Jesus (Library of New Testament Studies 390; London – New York: Bloomsbury T&T Clark, 2012). The Biblical Annals, 5(1), 205-209. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/459

Marcin Kowalski  xmkowal@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych.  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).