When Did Jesus Drink the Fourth Cup of the Passover Meal?

Scott Hahn’s Hypothesis and a Proposal for a Different Interpretation


Abstrakt

The article begins with the presentation of the content of the book by Scott Hahn entitled The Fourth Cup. Unveiling the Mystery of the Last Supper and the Cross. Then the author of the article outlines the shape of the ritual Passover meal, assuming that the sacrament of the Eucharist was instituted by Jesus during a meal similar to a Passover feast. Having delineated the context, he presents Scott Hahn’s hypothesis which identifies the fact of accepting by Jesus the drink of sour wine or vinegar right before his death with drinking the fourth cup of the Passover feast. The hypothesis has been critically analyzed and an alternative hypothesis has been proposed, according to which Jesus drinks the fourth cup of the Last Supper in the eschatological kingdom of God.


Słowa kluczowe

the Last Supper, the Eucharist, the Passover meal, the fourth cup

Barrett C.K., „Luke XXII.15: To Eat the Passover”, Journal of Theological Studies 9 (1958) 305-307.
Bartnicki R., „Eucharystia w Bożym planie zbawienia”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 50 (1997) 2-16.
Bartnicki R., „Eucharystia w Nowym Testamencie”, Warszawskie Studia Teologiczne 4 (1991) 14-41.
Bartnicki R., „Ewangeliczne opisy męki w aspekcie literackim, teologicznym i kerygmatycznym”, Studia z biblistyki, III (red. J. Łach) (Warszawa: Wydawnictwo ATK 1983) 103-143.
Bartnicki R., „Ostatnia Wieczerza a męka Jezusa”, Męka Jezusa Chrystusa (red. F. Gryglewicz) (Lublin: Wydawnictwo KUL 19863) 65-85.
Bartnicki R., „Ostatnia Wieczerza nową Paschą Jezusa”, Warszawskie Studia Teologiczne 33 (2015) 10, 6-43.
Bartnicki R., „Pascha żydowska a chrześcijańska ofiara eucharystyczna. zarys historii obrzędu”, Studia Theologica Varsaviensia 18 (1980) 1, 97-124.
Bartnicki R., To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w świetle Biblii (Warszawa: Wydawnictwo ADAM 2010).
Beckwith R.T., „The Date of the Crucifiction: The Misuse of Calendars and Astronomy to Determine the Chronology of the Passion”, Calendar and Chronology, Jewish and Christian: Biblical, Intertestamental, and Patristic Studies (Leiden: Brill 2001).
Bokser B., The Origins of the Seder: The Passover Rite and Early Rabbinic Judaism (Berkeley 1984).
Bonnard P.-É, „Pascha”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour) (Poznań – Warszawa: Pallotinum 1973) 646-651.
Brown R., The Death of the Messiah: From the Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels (Anchor Bible Reference Library, II; New York – London – Toronto – Sydney – Auckland: Doubleday 1994).
Bruce F.F., The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to Ephesians (The New International Commentary on the New Testament) (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 1998).
Bucchan Gray G., Sacrifice in the Old Testament: Its Theory and Practice (New York: Ktav Pub. House 1971).
Dalman L., Jesus – Jeshua: Studies in the Gospels (tłum. P.P. Levertoff) (New York: Literary Licensing 1929.
Danby H., The Mishnah (Oxford: Oxford University Press 1933).
Daube D., The New Testament and Rabbinic Judaism (Peabody: Hendricksons Publishers 1994).
Dunn J.D.G., Jesus Remembered (Christianity in Making, I; Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 2006).
Fredriksen P., Jesus of Nazareth, King of the Jews (New York: Pan Macmillan 1999).
Gnilka J., Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje (tłum. J. Kudasiewicz) (Kraków: Znak 1997).
Hahn S., Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża (tłum. D. Krupińska, przedmowa: B. Pitre) (Kraków: Wydawnictwo Esprit 2018) = The Fourth Cup: Unveling the Mystery of the Last Supper and the Cross (Steubenville: Image 2018).
Hahn S. i K., W domu najlepiej. Nasza droga do Kościoła katolickiego (tłum. M. Majdan) (Warszawa: Promic 20092) = Rome Sweet Home. Our Journey to Catholicism (San Francisco: Ignatius 1993).
Hahn S, Uczta Baranka. Eucharystia – niebo na ziemi (tłum. A. Rasztawicka-Szponar) (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2013) = The Lamb’s Supper. Eucharist as Heaven on Earth (London: Darton, Longman &Todd Ltd. 1999).
Hamilton V., Handbook on the Pentateuch (Grand Rapids: Baker Academic 2005).
Hengel M., Schwemer A.M., Geschichte des frühen Christentums, I, Jesus und das Judentum (Tübingen: Mohr Siebeck 2007).
Hola K., „Paschalny charakter Ostatniej Wieczerzy a data śmierci Jezusa”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 38 (1985) 41-44.
Humphreys C.J., Waddington W.G., „Astronomy and the Date of Crucifixion”, Chronos, Kairos, Christos: Nativity and Chronological Studies Presented to Jack Finegan (red. J. Vardaman, E. Yamauchi) (Winona Lake: Eisenbrauns 1989) 165-181.
Humphreys C.J., Waddington W.G., „Dating the Crucifiction”, Nature 306 (1983) 743-746.
Jankowski A., „Eucharystia jako ‘nasza Pascha’ (1Kor 5,7) w teologii biblijnej Nowego Testamentu”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 28 (1975) 89-100.
Jaubert A., The Date of the Last Supper (Staten Island: Alba House 1965).
Jeremias J., The Eucharistic Words of Jesus (tłum. N. Perrin) (Philadelphia: Fortress Press 1977).
Kent H.A., „Philippians”, Expositor’s Bible Commentary with The New International Version of The Holy Bible in Twelve Volumes, XI, (red. F.E. Gaebelein) (Grand Rapids: Zondervan Publishing House 1984) 93-160.
Köstenberger A., „Was the Last Supper a Passover Meal?”, The Lord’s Supper: Remembering and Proclaiming Christ until He Comes (red. T.R. Schreiner, M.R. Crawford) (New American Commentary Studies in Bible & Theology; Nashville: B&H Academic 2010) 6-30.
Levine A.-J., The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus (San Francisco: HarperSan Francisco 2006).
Ligier K., „De la Cène du Seigneur à la l’Eucharistie”, Assemblée du Seigneur 1 (1968) 15-29.
Maier J., Jesus von Nazareth in der talmudischen Überlieferung (Erträge der Forschung 82; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1978).
Marshall I.H., Lord’s Supper and Last Supper (Exeter: Paternoster 1980).
Matson M.A., „The Historical Plausibility of John’s Passion Dating”, John, Jesus, and History, II, Aspects of Historicity in the Fourth Gospel (red. P.N. Anderson, F. Just, T. Thatcher) (Atlanta: Society of Biblical Literature 2009) 291-312.
McKnight S., Jesus and His Death: Historiography, the Historical Jesus, and Atonement Theory (Waco: Baylor University Press 2005.
Marcus J., „Passover and the Las Supper Revisited”, New Testament Studies 59 (2013) 303-324.
Mędala S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13-21 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008).
Morris L., The Gospel according to John. Revised (The New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 1995).
Mounce R.H., The Book of Revelation. Revised (The New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company 1997).
Pesch R., „Das Evangelium in Jerusalem: Mk 14, 12-26 als ältestes Überlieferungsgut der Urgemeinde”, Das Evangelium und die Evangelien. Vorträge vom Tübinger Symposium 1982 (red. P. Stuhlmacher) (WUNT 28; Tübingen: Mohr Siebeck 1983) 113-155.
Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 14-28 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament I/2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008).
Pesch R., „Geht das Abendmahl auf Jesus zurück?”, RU an Höheren Schulen 19 (1976) 2-9.
Pitre B., Jesus and the Last Supper (Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company 2015).
Pitre B., Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii (tłum. M. Sobolewska) (Kraków: Wydawnictwo WAM 2018) = Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist: Unlocking the Secrets of the Last Supper (Steubenville: Image 2011).
Pitre B., Jesus, the Tribulation, and the End of the Exile: Restoration Eschatology and the Origin of the Atonement (Tübingen – Grand Rapids: Baker Academic 2005).
Ratzinger J. – Benedykt VI, Jezus z Nazaretu, II, Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania (tłum. W. Szymona) (Kielce: Wydawnictwo Jedność 2011).
Rosik M., Arka i gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim (Kraków: Wydawnictwo eSPe 2019).
Rosik M., Jezus i Jego misja. W kręgu orędzia Ewangelii synoptycznych (Studia Biblica 5; Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2003).
Rosik M., Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka (Wrocław: Polska Akademia Nauk 2000).
Rosik M., Trzy portrety Jezusa (W kręgu Słowa 1; Tarnów: Biblos 2007).
Rucksthul E., Chronology of the Last Days of Jesus. A Critical Study (tłum. V.J. Drapela) (New York – Tournai – Paris – Rome: Desclee Company, Inc. 1965).
Schröter J., Das Abendmahl: Frühchristliche Deutungen und Impulse für die Gegenwart (Stuttgarter Bibelstudien 210; Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 2006).
Skevington Wood A., „Ephesians”, Expositor’s Bible Commentary with The New International Version of The Holy Bible in Twelve Volumes XI (red. F.E. Gaebelein) (Grand Rapids: Zondervan Publishing House 1984) 1-92.
Szymik S., „Żydowska Pascha – Ostatnia Wieczerza – Eucharystia”, Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy (Poznań: Pallotinum 2013) 14-18.
VanderKam J.C., From Revelation to Canon (Boston: Brill 2000).
Witczyk H., „Pascha”, Encyklopedia katolicka XIV (red. E. Gigilewicz i inn.) (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 2010) 1407-1410.
Witczyk H., „Pascha”, Nowy słownik teologii biblijnej (red. H. Witczyk) (Towarzystwo Naukowe KUL – Jedność: Lublin – Kielce 2017) 666-671.
Wright N.T., Jesus and the Victory of God (Minneapolis 1996).
Zeitlin Z., „The Last Supper as an Ordinary Meal in the Fourth Gospel,” Jewish Quarterly Review 42 (1951/52) 251-60.

Opublikowane : 2019-06-09


Rosik, M. (2019). When Did Jesus Drink the Fourth Cup of the Passover Meal?. The Biblical Annals, 9(3), 569-590. https://doi.org/10.31743/biban.4728

Mariusz Rosik  mrosik@pnet.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1943-8649
Prof. Mariusz Rosik - an academic teacher in the Pontifical Faculty of Theology and in the University of Wrocław (Breslau), Poland. He keeps courses of Exegesis of the New Testament, Biblical Environment, Jewish History and New Testament Greek. Prof. Rosik has studied in several academic centers:  Pontifical Faculty of Theology in Wrocław (M.A. in 1993; licentiate in biblical theology, 1996; doctoral degree in biblical theology, 1997), Pontifical Biblical Institute in Rome (licentiate in Sacred Scripture, 2001), Hebrew University of Jerusalem (one semester in 1998-1999), École Biblique et Archéologique Francaise de Jerusalem (one semester in 1998-1999). During his studies in Israel he paid attention to achieve perfect knowledge of biblical Hebrew and archeology of the Holy Land. Prof. Mariusz Rosik has published more than thirty books and many articles in the field of biblical and Jewish studies. His texts were published in eleven languages. He participates in biblical meetings, conferences and seminars. He is also a member of Studiorum Novi Testamenti Societas (Cambridge), Polish Biblical Society (Warszawa) and Associazzione degli Ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico (Rome).
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.