An Introductory Bibliography for the Study of the Dead Sea Scrolls

Text Editions and Tools for Study


Abstrakt

The present article contains an introductory bibliography for the use of students of the Dead Sea Scrolls. It focuses on the editions of the manuscripts and additional exegetical tools as well as resources necessary in initial and further research. Short notes added to some entries are intended to help the interested reader to get acquainted with the content and relevance of a particular publication. The second part of the article includes an updated list of archeological, philological and bibliographical sources needed for a proper exegetical approach to the scrolls.Opublikowane : 2019-08-20


Drawnel, H. (2019). An Introductory Bibliography for the Study of the Dead Sea Scrolls. The Biblical Annals, 9(4), 629-654. https://doi.org/10.31743/biban.4802

Henryk Józef Drawnel  hdrawnel@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.