Michael Wolter, The Gospel According to Luke: Volume I (Luke 1–9:50) [Baylor-Mohr Siebeck Studies in Early Christianity] (Waco, TX: Baylor University Press 2016)


Abstrakt

The paper is a review of the two-volume-work of Michael Wolter. English version of his commentary is a valuable work directed to biblical scholars as well as students and wider groups of readers. The analysis focuses especially on the introduction: i.e. the concept of the commentary, its general structure, both author’s and reader’s identity, as well as the theological vision of the Lukan work. The formal feature of the commentary is also evaluated. The last part of the paper gives few examples of Wolter’s approach toward particular pericopes along with some critical observations concerning minor deficiencies or disputable solutions. 

 


Słowa kluczowe

Ewangelia Łukasza; Teologia Łukasza; dzieło Łukaszowe; komentarz egzegetyczny

Bauckham R., For Whom Were Gospels Written?, The Gospel for All Christians: Rethinking the Gospel Audiences (red. R. Bauckham, Grand Rapids: Eerdmans 1998) 9-48.
Bendemann R. von, Zwischen ΔΟΞΑ und ΣΤΑΥΡΟΣ. Eine exegetische Untersu¬chung der Texte des sogenannten Reiseberichts im Lukasevangelium, (Berlin: de Gruyter 2001) 132-134.
Bovon F., Luke the Theologian: Thirty-Three Years of Research (1950-1983) (Allison Park, PN: Pickwick Press 1987).
Buckwalter H.D., The Character and Purpose of Luke's Christology (SNTSMS, 89; Cambridge: University Press 1996) 206-228.
Busse U., Das Nazareth-Manifest Jesu (SBS 91)(Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 1979).
Catchpole D.R., The ‘Triumphal Entry’, Jesus and the Politics of His Day (red. E. Bammel, C.F.D. Moule; Cambridge: University Press 1984).
Conzelmann H., Die Mitte der Zeit (Tübingen: Mohr Siebeck 19645)
Fuchs A., Die Überschneidungen von Mk und ‘Q’ nach B. H. Streeter und E. P. Sanders und ihre wahre Bedeutung (Mk 1,1-8par.), Wort in der Zeit. Neutestamentliche Studien: Festschrift Karl Heinrich Rengstorf (red. W. Haubeck, M. Bachmann; Leiden: Brill 1980) 28-81.
Käsemann E., Exegetische Versuche und Besinnungen (Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 19706).
Kinman B., Jesus’ Entry into Jerusalem (AGJU 28)(Leiden: Brill 1995).
Kubiś A., Rhetorical Syncrisis in the Johannine Presentation of Jesus and Peter, BibAn 7/4(2017) 487-529.
Marguerat D., La premiere histoire du Christianisme (LeDiv 180) (Paris: Cerf 1999).
Noël F., The Travel Narrative in the Gospel of Luke (Brussels: Koninklijke Vlaamse Academie 2004).
Schröter J., Die Bedeutung der Q-Überlieferung für die Interpretation der frühen Jesustradition, ZNW 94 (2003) 38-67.
Schröter J., From Jesus to the New Testament, (Waco, TX: Baylor University Press 2013).
Schürmann H., Der ‘Bericht vom Anfang’: Ein Rekonstruktionsversuch auf Grund von Lk 4,14-16, Studia Evangelica 2 (1964) 242-58; reprint w Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen Evangelien (Düsseldorf: Patmos, 1968) 69-80.
Seeley D., The Noble Death: Graeco-Roman Martyrology and Paul’s Concept of Salvation (Sheffield: JSOT 1990).
Shauf S., Theology as History, History as Theology: Paul in Ephesus in Acts 19 (BZNW 133)(Berlin: de Gruyter 2005).
Sterling G., Historiography and Self-Definition: Josephos, Luke–Acts and Apologetic Historiography (NTS 64)(Leiden: Brill 1992).
Wolter M., Israels Zukunft und die Parusieverzögerung bei Lukas, Enthalten in Eschatologie und Schöpfung (red. M. Evang, E. Gräßer; Berlin - New York: de Gruyter, 1997) 405-426.
Wolter M., Die Proömien des lukanischen Doppelwerks: (Lk 1,1-4 und Apg 1,1-2), Enthalten in Die Apostelgeschichte im Kontext antiker und frühchristlicher Historiographie (red. J. Frey; Berlin: de Gruyter 2009), 476-494;
Wolter M., Das Gebet der Jünger: das Vaterunser im Lukasevangelium (Lk 11,2c-4), Das Vaterunser in seinen antiken Kontexten: zum Gedenken an Eduard Lohse (red. F. Wilk, Göttingen - Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016], 125-142;
Pobierz

Opublikowane : 2019-09-19


Mielcarek, K. (2019). Michael Wolter, The Gospel According to Luke: Volume I (Luke 1–9:50) [Baylor-Mohr Siebeck Studies in Early Christianity] (Waco, TX: Baylor University Press 2016). The Biblical Annals, 9(4), 739-748. https://doi.org/10.31743/biban.4838

Krzysztof Wojciech Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8575-7966

Kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

I. Wykształcenie:

1983­‑1987 – studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel­skiego (wyróżnienie).

 1987­‑1989 – studia licencjackie na Instytucie Nauk Biblijnych KUL

 1989/1990 – roczny kurs w ekumenicznej szkole biblijnej w Holsbybrunn (Szwecja).

 1994 – doktorat z teologii biblijnej, praca:       „Jezus – Ewan­gelizator ubogich”, promotor:  ks. prof. dr hab. Józef Kuda­sie­wicz.

 1997­‑1999 – studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Licencjat ukończony z ogólną oceną: magna cum laude.

2008.10.14 – habilitacja na podstawie tezy: Ιερουσαλημ, Ιεροσολυμα. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej.

 II. Zainteresowania naukowe:

 Dzieło Łukaszowe (Łk–Dz),

 Septuaginta,

 judaizm hellenistyczny i okres wczesnochrześcijański.

 

II. Organizacje i gremia naukowe:

 1999­‑ – Associazione ex­‑alunni Pontificio Istituto Biblico – Roma

 2000-2004 – Redaktor Biblii Ekumenicznej Starego Testamentu

 2003­‑ – Stowarzyszenie Biblistów Polskich (założone 2003)

 2003­‑ – Catholic Biblical Association of America

2008- – Society of Biblical Literature

2012- – “Faith and Order Commission” of the World Council of Churches (członek komisji z ramienia Kościoła katolickiego)


1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.