Księga Rodzaju. Przełożył i opracował Marek Piela (Kraków: Księgarnia Akademicka 2020)

Marcin Majewski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,
http://orcid.org/0000-0002-4362-4812


Abstrakt

Book Review: Księga Rodzaju. Przełożył i opracował Marek Piela (Kraków: Księgarnia Akademicka 2020)


Pobierz

Opublikowane
2020-10-06


Majewski, M. (2020). Księga Rodzaju. Przełożył i opracował Marek Piela (Kraków: Księgarnia Akademicka 2020). The Biblical Annals, 10(4), 739–743. https://doi.org/10.31743/biban.11080

Marcin Majewski  maj.ewski@wp.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

https://upjp2.academia.edu/MarcinMajewski/CurriculumVitae

http://orcid.org/0000-0002-4362-4812Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).