Luca Pedroli (ed.), L'analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis Alonso Schökel (The Nuptial Analogy in the Holy Scriptures. Essays in Honor of Luis Alonso Schökel), (Pontificia Università Gregoriana – Pontificio Istituto Biblico: Roma 2019)

Krzysztof Bardski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa , Polska

Abstrakt

Book Review: Luca Pedroli (ed.), L'analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis Alonso Schökel (The Nuptial Analogy in the Holy Scriptures. Essays in Honor of Luis Alonso Schökel), (Pontificia Università Gregoriana – Pontificio Istituto Biblico: Roma 2019)Opublikowane
2020-10-09


Bardski, K. (2020). Luca Pedroli (ed.), L’analogia nuziale nella Scrittura. Saggi in onore di Luis Alonso Schökel (The Nuptial Analogy in the Holy Scriptures. Essays in Honor of Luis Alonso Schökel), (Pontificia Università Gregoriana – Pontificio Istituto Biblico: Roma 2019). The Biblical Annals, 10(4), 735–738. https://doi.org/10.31743/biban.11108

Krzysztof Bardski  kbardski@yahoo.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WarszawaLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).