Hilary Lipka – Bruce Wells (eds.), Sexuality and Law in the Torah (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 675; London: Clark 2020).

Marcin Majewski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,

https://upjp2.academia.edu/MarcinMajewski/CurriculumVitae


http://orcid.org/0000-0002-4362-4812


Abstrakt

Book Review: Hilary Lipka – Bruce Wells (eds.), Sexuality and Law in the Torah (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 675; London: Clark 2020). Opublikowane
2021-01-28


Majewski, M. (2021). Hilary Lipka – Bruce Wells (eds.), Sexuality and Law in the Torah (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 675; London: Clark 2020). The Biblical Annals, 11(1), 141–147. https://doi.org/10.31743/biban.11889

Marcin Majewski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

https://upjp2.academia.edu/MarcinMajewski/CurriculumVitae

http://orcid.org/0000-0002-4362-4812Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).