Historical and Legal Context and Significance… of Selected Roman Public Law Institutions of the Early Principate Described in Canonical Gospels of the New Testament

Maciej Tomasz Kubala

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

The article analyses the issues in question by means of a method used in the legal sciences which in the Polish methodology is called “the historical and legal method.” It involves presentation and analysis of selected legal institutions and of their evolution in time. The following issues—identified across the pages of the Gospel—are analysed in this article: political and systemic context of evangelical events (section 1), the role of censuses in the implementation of Roman administrative and systemic principles (section 2), Roman tax law in the context of tax burdens resting on residents of Judea (section 3) and the Roman judicial procedure in the context of the trial of Jesus (section 4). In the summary the author answers the research question asked in the introduction: to what degree does the historical and legal significance of selected institutions of Roman law, inspired by the description of these institutions in canonical gospels of the New Testament, determine the contemporary understanding of the gospels themselves?

Słowa kluczowe:

Gospel, Roman law, Instutition, Imperium

Altaner, B. – Stuiber, A., Patrologia (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1990).

Amielańczuk, K., “Teoretyczny model przestępstwa prawa publicznego (crimen publicum) autorstwa Claudiusa Saturninusa (D. 48,19,16) a współczesna nauka o przestępstwie karnym,” Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska 68/1 (2019) 19–33.

Booth, R.P., “We Have a Law…: The Trials of Jesus of Nazareth,” The Denning Law Journal 6/1 (1991) 1–21.

Braunert, H., “Der römische Provinzialzensus und der Schätzungsbericht des Lukas-Evangeliums,” Historia. Zeitschrift für alte Geschichte 6 (1957) 192–214.

Bravo, B., “Reformy Polityczne Solona a struktura wspólnoty obywateli ateńskich w okresie archaicznym,” Przegląd Historyczny 87/2 (1996) 169–205.

Brown, R.E., The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke (New York: Doubleday 1977).

Ciecieląg, J., Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego. Palestyna w epoce rzymsko-herodiańskiej (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2002).

Cook, J.G., “Crucifixion and Burial,” The New Testament Studies 57 (2011) 193–213.

Dajczak, W. – Giaro, T. – Longhamps de Bérier, F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, 3 ed. (Warszawa: PWN 2018).

Dąbrowski, E., “Nowy Testament,” Collectanea Theologica 17/4 (1936) 530–550.

Dąbrowski, E., Życie Jezusa Chrystusa w opisie ewangelistów (Poznań: Pallottinum 1951).

Dąbrowski, E., Nowy Testament na tle epoki (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1965).

Dąbrowski, E., Proces Chrystusa w świetle historyczno-krytycznym (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1965).

Dąbrowski, E., Dzieje Pawła z Tarsu (Warszawa: Teologia Polityczna 2013).

DeLand, Ch.E., The Mis-Trials of Jesus (Boston, MA: Badger 1914).

Duncan, J. – Derret, M., Law in the New Testament (Eugene, OR: Wipf & Stock 2005).

Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews [Ant.], https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0037–0103,_Flavius_Josephus,_The_Antiquities_Of_The_Jews,_EN.pdf [access: 30.06.2021].

Friedler, E.Z., “The Trial of Jesus as a Conflict of Laws,” Irish Jurist 32 (1997) 398–438.

Gnutek, W., “Środowisko Nowego Testamentu,” Wstęp do Nowego Testamentu (ed. F. Gryglewicz) (Poznań: Pallottinum 1969) 11–50.

Grant, M., Dzieje dawnego Izraela (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991).

Jaczynowska, M. – Musiał, D. – Stępień, M., Historia starożytna (Warszawa: Trio 2000).

Jaczynowska, M., Historia starożytnego Rzymu (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974).

Jewish Encyclopedia (The unedited full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia) https://www.jewishencyclopedia.

com/articles/7689-high-priest [access: 18.06.2021].

Jońca, M., Głośne rzymskie procesy karne (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2009).

Jońca, M., Prawo rzymskie. Mirabilia (Warszawa: Beck 2020).

Klinkowski, J., Herod Wielki i jego epoka (Wrocław: TUM 2007).

Kolańczyk, K., Prawo rzymskie, 2 ed. (Warszawa: PWN 1976).

Korporowicz, Ł.J., “Roman Tax Policy in Roman Britain,” Revue Internationale des Droits de l’Antiquitè 61 (2014) 229–251.

Kudasiewicz, J., “Ewangelie synoptyczne,” Wstęp do Nowego Testamentu (ed. F. Gryglewicz) (Poznań: Pallottinum 1969) 52–119.

Kupiszewski, H., “Nowy Testament a historia prawa: (wykład z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej ks. prof. dr Mariana Myrchy),” Prawo Kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny 29/3–4 (1986) 13–26.

Kuryłowicz, M., “De cadaveribus punitorum. Das römische Recht über die Leichen von wegen der Straftaten genen den Staat verurteilten Personen,” Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht (Lublin: Verlag der Maria Curie-Skłodowska – Universität 2014) 162–173.

Lo Cascio, E., “The Size of the Roman Population: Beloch and the Meaning of the Augustan Census Figures,” The Journal of Roman Studies 84 (1994) 23–40.

Lo Cascio, E., “Il census a Roma e la sua evoluzione dall’età serviana alla prima età imperiale,” Mélanges de l’école française de Rome. Antiquité 113/2 (2001) 565–603.

Łabuda, P., “Proces Jezusa w przekazie Talmudu,” Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 57 (2014) 111–142.

Markowska, K., “Struktura i organizacja prowincji rzymskich – wprowadzenie do zagadnień ustrojowo-prawnych,” Krytyka Prawna 7 (2015) 281–308.

McDowell, J. – Wilson, B., He Walked Among Us. Evidence for the Historical Jesus (Nashville, TN: Nelson 1993).

McDowell, J., The New Evidence that Demands a Verdict (Nashville, TN: Nelson 1999).

Mędala, S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13–21 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 4/2; Warszawa: Edycja Świętego Pawła 2010).

Mickiewicz, F., Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 3/1; Warszawa: Edycja Świętego Pawła 2010).

Mozgawa-Saj, M., “Rzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony,” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 22 (2018) 104–113.

Nörr, D., “Civil Law in the Gospels,” Irish Jurist 1/2 (1966) 328–340.

Paciorek, A., Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1–13 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 1/1; Warszawa: Edycja Świętego Pawła 2010).

Paciorek, A., Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 14–28 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 1/2; Warszawa: Edycja Świętego Pawła 2010).

Packer, J.I. – Tenney, M.C. (eds.), Słownik tła Biblii (Polish version edited by W. Chrostowski; trans. Z. Kościuk) (Warszawa: Vocatio 2007).

Paulus, Ch.P., Der Prozess Jesu – aus römisch-rechtlicher Perspektive (Berlin – Boston, MA: De Gruyter 2016).

Pikulska-Radomska, A., “Uwagi o rzymskim fiskalizmie epoki wczesnego cesarstwa,” Studia Iuridica Toruniensia 10 (2012) 37–49.

Pikulska-Radomska, A., Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013).

Plezia, M. (ed.), Słownik łacińsko-polski (Warszawa: PWN 2007) I.

Richards, J.E. – Srinivasa Aiyar, S., The Illegality of the Trial of Jesus (Wolcott, NY: Scholar’s Choice 2015).

Schäfer, P., The History of the Jews in the Greco-Roman World. The Jesus of Palestine from Alexander the Great to the Arab Conquest (London: Routledge 2003).

Sherwin-White, A.N., Roman Society and Roman Law in the New Testament (Oxford: Clarendon 1963).

Skierkowski, M., “Wiarygodność historyczna procesu i śmierci Jezusa: (synteza fundamentalnoprawna),” Studia Teologiczne 19 (2001) 89–107.

Smereka, W., “Proces Chrystusa w świetle najnowszych badań,” Ruch Biblijny i Liturgiczny 15 (1962) 154–160.

Smereka, W., “Chrystus w śledztwie Sanhedrynu,” Analecta Cracoviensia 1 (1969) 57–82.

Sobczyk, M., “Proces Jezusa oczami historyka i prawnika,” Acta Iuridica Toruniensia 12 (2013) 221–252.

Święcicka-Wystrychowska, P., Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005; Warszawa: Wolters Kluwer 2012).

Tarwacka, A., “Censoria potestas Oktawiana Augusta,” Zeszyty Prawnicze UKSW 11/1 (2011) 359–375.

Tarwacka, A., Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie (Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2012).

Treccani. Vocabolario on-line, https://www.treccani.it/vocabolario/censo/ [access: 30.06.2021].

Wolniewicz, M., “Komentarz,” Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i z komentarzem 2 ed. (ed. M. Wolniewicz) (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1982) III.

Wolski, J., “Przedmowa,” Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ramach Imperium (eds. M. Jaczynowska – J. Wolski) (Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – PAN 1976) 5–8.

Wolski, J., Historia Powszechna. Starożytność (Warszawa: PWN 1997).

Wołodkiewicz, W. (ed.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny (Warszawa: Wiedza Powszechna 1986).

Zanker, P., August i potęga obrazów (eds. M. Jankowska – E. Dobosz; trans. L. Olszewski) (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1999).

Ziółkowski, A., Historia powszechna. Starożytność (Warszawa: PWN 2009).


Opublikowane
2021-10-28


Kubala, M. T. (2021). Historical and Legal Context and Significance… of Selected Roman Public Law Institutions of the Early Principate Described in Canonical Gospels of the New Testament. The Biblical Annals, 11(4), 659–687. https://doi.org/10.31743/biban.12839

Maciej Tomasz Kubala  maciej.kubala@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0001-5475-1334Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).