Antonios Finitsis (ed.), Dress and Clothing… in the Hebrew Bible . “For all Her Household are Clothed in Crimson” (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 679; London – New York – Oxford – New Delhi – Sydney: Clark 2019). Pp. 191. $ 89.52. ISBN 978-

Anna Rambiert-Kwaśniewska

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
https://orcid.org/0000-0002-9491-6786
Opublikowane
2021-10-28


Rambiert-Kwaśniewska, A. (2021). Antonios Finitsis (ed.), Dress and Clothing… in the Hebrew Bible . “For all Her Household are Clothed in Crimson” (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 679; London – New York – Oxford – New Delhi – Sydney: Clark 2019). Pp. 191. $ 89.52. ISBN 978-. The Biblical Annals, 11(4), 717–722. https://doi.org/10.31743/biban.12844

Anna Rambiert-Kwaśniewska 
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu https://orcid.org/0000-0002-9491-6786Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).