Modele edytorskie XIX-wiecznych polskojęzycznych wydań Nowego Testamentu – próba identyfikacji

Łukasz Zakonnik

Uniwersytet Łódzki , Polska

Abstrakt

W prezentowanym artykule dokonano przeglądu XIX-wiecznych wydań Nowego Testamentu w języku polskim celem odnalezienia modeli edytorskich, według których pojawiały się kolejne edycje. W pracy uwzględniono docelowo 68 wydań, które ukazały się na przestrzeni lat 1815-1900. 34 spośród nich bazowały na tłumaczeniu przyjętym w Biblii Gdańskiej a 34 na tłumaczeniu Jakuba Wujka. Spośród analizowanych edycji wskazano na 27, według których ukazywały się kolejne polskie wydania Nowego Testamentu (w XIX wieku). Obok zidentyfikowanych poszczególnych modeli, w pracy zaproponowano także 7 linii edycyjnych.

Słowa kluczowe:

Biblia, Nowy Testament, Pismo Święte, spis wydań Nowego Testamentu, modele edytorskie, polskie przekłady Pisma Świętego, Biblia Wujka, Biblia Gdańska

Bodrožić, I., „Proces nastanka liturgije časova i kršćansko poimanje vremena u kontekstu benediktinske duhovnosti i pravila”, Slovo [Croatia] 71 (2021) 1–25. DOI: https://doi.org/10.31745/s.71.1

Duda, H., „…każdą razą Biblią odmieniać” Modernizacja języku przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1998).

Enholc-Narzyńska, B., „Teksty biblijne w przekładzie ks. Jana Jakuba Wujka, ich wydania i rozpowszechniane przez Towarzystwo Biblijne w Polsce w XIX i XX wieku”, Jan Jakub Wujek tłumacz Biblii na język polski (red. M. Kamińska) (Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictw Łódzkie 1994) 136–151.

Estreicher, K., Bibliografia polska XIX. stulecia (Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1870) IV.

Gustaw, R., „Polskie przekłady Pisma Świętego”, Podręczna encyklopedia biblijna (red. E. Dąbrowski) (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1959) II, 299–330.

Komorowska, M., „Kształt edytorski postylli polskich XVI i XVII wieku – w poszukiwaniu staropolskich konwencji wydawniczych”, Terminus 17/3 (2015) 317–367.

Kossowska, M., Biblia w języku polskim (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1969) II.

Koziara, S., „Biblia Wujka w języku i kulturze polskiej”, Konspekt 14–15 (2003) 129–133.

Manitius, G., „Historia rewizji warszawskiej Biblii Gdańskiej [1881] i przekładu NT hr. Węgierskiego [1876]”, BibliePolskie.pl, http://bibliepolskie.pl/zzartykuly.php?art_id=15 [dostęp: 12.06.2021].

Pełczyński, G., „Ewangeliczni chrześcijanie-baptyści w Rosji i Związku Radzieckim”, Sensus Historiae 4/3 (2011) 75–79.

Pietkiewicz, R., Biblia Polonorum. I. Od początku do 1638 roku. V. Biblia Tysiąclecia (1965–2015) (Poznań: Pallottinum 2016, 2015).

Ptaszyk, M., „Okoliczności wydania Biblii Wujka z 1821 roku”, Pamiętnik Literacki 87/3 (1996) 133–154.

Smereka, W, „Zarys bibliograficzny ważniejszych wydań Biblii ks. Jakuba Wujka (1593–1950)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 3 (1950) 64–91. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.2401

Sznajderski, T., „Reformacja i polskie przekłady Biblii”, Zagadnienia Rodzajów Literackich 60/4 (2017) 69–83.

Wróbel, M., „Biblijne inspiracje w twórczości Juliusza Słowackiego”, Biblia kodem kulturowym Europy (red. S. Szymik) (Analecta Biblica Lublinensia 9; Lublin: Wydawnictwo KUL 2013) 137–146.

Zakonnik, Ł., „Biblie w języku polskim wydane w latach 1801–1945”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 116 (2021) 483–532. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.9592

Zakonnik, Ł., „Modele edytorskie XIX-wiecznych polskich Biblii – próba identyfikacji”, The Biblical Annals 11/2 (2021) 327–374. DOI: https://doi.org/10.31743/biban.12185

Pobierz

Opublikowane
2022-01-27


Zakonnik, Łukasz. (2022). Modele edytorskie XIX-wiecznych polskojęzycznych wydań Nowego Testamentu – próba identyfikacji. The Biblical Annals, 12(1), 89–133. https://doi.org/10.31743/biban.12888Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).