The Symbol of the Phoenix in the Catacombs of Priscilla in Rome and Its Transformation in Early Christianity

Mária Kardis

University of Presov, Greek- Catholic Theological Faculty , Słowacja

Dominika Tlučková

Greek-Catholic Theological Faculty University of Prešov , Słowacja

Abstrakt

The presented study deals with the oldest Christian depiction of a phoenix found in the Catacombs of Priscilla in Rome. Since catacomb art is a narrative depiction of biblical stories, it is important to incorporate the motive of phoenix into historical context. The study performs analysis and comparison the links and connections of the phoenix symbol in pagan and Christian thought. As Christian iconography is associated with allegorical symbols, the intention is to anticipate the meaning, origin and etymology of the phoenix symbol. The article therefore summarizes how the symbol and position of the phoenix found in the catacombs evolved from Egyptian myths through Greek and Roman culture to the transformation in Christian literature and Christian thought, especially in the Gospel of John, which connects the symbol of the phoenix with the palm and Lazarus.

Słowa kluczowe:

phoenix symbolism, catacombs of Priscilla, mythology, Early Christianity art

Barber, R., Bestiary. Being an English Version of the Bodleian Library (Woodbridge: Boydell Press 1999).

Brown, R.E., The Gospel according to John, I–XII (Garden City, NY: Doubleday 1966).

Bunson, M., Encyclopedia Of Ancient Egypt (New York: Fact On File 2002).

Fausset, A. R., “Definition for Palmtree,” Fausset's Bible Dictionary, https://www.bible-history.com/faussets/p/palmtree/ [access: 29.06.2020].

Flusser, D., Judaism and the Origins of Christianity ( Jerusalem: Magnes – Hebrew University 1988).

Friberg, T. – Friberg, B. – Miller, N.F., Analytical Lexicon of the Greek New Testament (BibleWorks 10).

Giuliani, R. – Mazzei, B., The Catacombs of Priscilla (Vatican City: Pontifical Commission of Sacred Archaeology 2016).

Hart, G., Egyptské mýty (Praha: KMa 2006).

Hengel, M. – Schwemer, A.M., Jesus and Judaism (Waco, TX: Baylor University Press 2019).

Hirsch, E.G. – Levi, B.G., “Palm (Phoenix dactylifera),” Jewish Encyclopedia, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11873-palm [access: 13.8.2020].

Charbonneau-Lassay, L., The Bestiary of Christ (New York: Parabola Books 1991).

Chase, I., The Constitutions of the Holy Apostles, Including the Canons; Whiston’s Version, Revised from the Greek, with a Prize Essay, at the Universityof Bonn upon Their Origin and Contents (Boston, MA: Damrell & Moore 1848) https://ldsfocuschrist2.files.wordpress.com/2012/03/apostolic-constitutions-william-whiston.pdf or https://books.google.sk/books?id=xQ8aAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [access: 19.9.2020].

Istituto Salesiano San Callisto, “The Symbols,” The Christian Catacombs of Rome. The Catacombs of Saint Callixtus, https://www.catacombe.roma.it/en/simboli-cristiani.php [access: 15.07.2020].

Kardis, M. – Tlučková, D., “Historicko-religionistická analýza typológií pohanských symbolov v kresťanských katakombách v Ríme [Historical–Religious Studies of Typologies of Pagan Symbols in Christian Catacombs in Rome]” Historia Ecclesiastica 10/2 (2019) 14–38, https://www.unipo.sk/public/media/34840/historia_ecclesiastica_02_2019_WEB.pdf [access: 27.8.2020].

Katz, S.T., “The Rabbinic Response to Christianity,” The Cambridge History of Judaism. The Late Roman-Rabbinic Period (ed. S.T. Katz) (Cambridge: Cambridge University Press 2006) IV, 259–298. DOI: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521772488.013

Keener, C.S., The Gospel of John. A Commentary (Grand Rapids, MI: Baker Academic 2012).

Mancinelli, F. – Fasola, U.M., Guide to the Catacombs of Rome (Trevi: Scala – Tecnostampa 2015).

Mark, J.J., “Thoth,” Ancient History Encyclopedia, https://www.ancient.eu/Thoth/ [access: 27.8.2020].

Mercatante, A.S. – Dow, J.R., The Facts on File Encyclopedia of World Mythology and Legend, 3 ed. (New York: Fact On File 2009).

Mędala, S., Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12 (Nowy Komentarz Biblijny 4/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2010).

Mordel, Š., Diela Apoštolských Otcov (Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2007).

Nozedar, A., Element Encyclopedia of Secret Signs and Symbols. The Ultimate A–Z Guide from Alchemy to the Zodiac (London: HarperElement 2008).

“Palm Branch and Crown,” A Guide to Christian Iconography. Images, Symbols, and Texts, https://www.christianiconography.info/palmCrown.html [access: 19.9.2020].

Pinch, G., Handbook of Egyptian Mythology (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO 2002).

Pliny, Natural History. IV. Libri XII–XVI. With an English Translation in ten Volumes (trans. H. Rackham) (London: Harvard University Press – Heinemann 1960).

Pliny, Natural History. III. Libri VIII–XI. With an English Translation in ten Volumes (trans. H. Rackham) (London: Harvard University Press – Heinemann 1967).

Romer, F.E., “Another Incarnation of the Phoenix,” Classica et Mediaevalia. Revue danoise de philologie et d¢histoire 54 (2003) 223–253.

Rosik, M. “Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą (do 135 roku),” Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych (eds. K. Pilarczyk – A. Mrozek) (Estetyka i Krytyka 27; Kraków: Antykwa 2012) 69–103.

Royt, J. – Šedinová, H., Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii (Praha: Mladá Fronta 1998).

Sanders, J.T., Schismatics, Sectarians, Dissidents, Deviants. The First One Hundred Years of Jewish-Christian Relations (Valley Forge, PA: Trinity Press International 1993).

Slovník biblické kultury (Praha: Ewa 1992).

Strassberg, R.E., A Chinese Bestiary. Strange Creatures from the Guideways through Mountains and Seas (London: University of California Press 2002). DOI: https://doi.org/10.1525/9780520922785

Tacitus, Annals. Books 4–6, 11–12 (trans. J. Jackson) (Loeb Classical Library 312; Cambridge, MA: Harvard University Press 1937). https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Tacitus/Annals/6B*.html [access: 27.8.2020].

Tacitus, Cornelius, Annales, trans. A. Minařík – A. Harmann: Letopisy (Praha: Svoboda 1975).

Trstenský, F., Svet Nového Zákona (Svit: Katolícke biblické dielo 2008).

U.X.L. Encyclopedia of World Mythology (Detroit, MI: UXL 2009) I–V.

Vittozzi, G.C., “Emperor Hadrian and Egypt. Remarks on The Mythical and Religious perspectives,“ Arys 16 (2018) 267–288.

White, T.H., The Bestiary – A Book of Beast (New York: Capricorn Books 1960).

Wróbel, M.S., “Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I–II w. po Chr.),” The Biblical Annals 3 (2013) 421–438.


Opublikowane
2022-01-27


Kardis, M., & Tlučková, D. (2022). The Symbol of the Phoenix in the Catacombs of Priscilla in Rome and Its Transformation in Early Christianity. The Biblical Annals, 12(1), 65–88. https://doi.org/10.31743/biban.12903

Mária Kardis  maria.kardis@unipo.sk
University of Presov, Greek- Catholic Theological Faculty https://orcid.org/0000-0003-1775-2615
Dominika Tlučková 
Greek-Catholic Theological Faculty University of Prešov https://orcid.org/0000-0001-8557-4713Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).