Mette Bundvad – Kasper Siegismund (eds.), Vision, Narrative… , and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran. Essays from the Copenhagen Symposium, 14–15 August, 2017 (with the collaboration of Melissa Sayyad Bach – Søren Holst – Jespers Høgenhaven)

(Studies on the Texts of the Desert of Judah 131; Leiden – Boston, MA: Brill 2020)*.1 Pp. 289. €119. Hardcover. ISBN 978-90-04-41370-2

Henryk Józef Drawnel

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-4425-315X


Abstrakt

Artykuł recenzyjny przedstawia treść publikacji zawierającej materiały posympozjalne konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet KopenhaskiOpublikowane
2021-10-28


Drawnel, H. J. (2021). Mette Bundvad – Kasper Siegismund (eds.), Vision, Narrative… , and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran. Essays from the Copenhagen Symposium, 14–15 August, 2017 (with the collaboration of Melissa Sayyad Bach – Søren Holst – Jespers Høgenhaven): (Studies on the Texts of the Desert of Judah 131; Leiden – Boston, MA: Brill 2020)*.1 Pp. 289. €119. Hardcover. ISBN 978-90-04-41370-2. The Biblical Annals, 11(4), 709–716. https://doi.org/10.31743/biban.12921

Henryk Józef Drawnel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-4425-315XLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).