Sergio Rotasperti, Metaphors in Proverbs . Decoding the Language of Metaphor in the Book of Proverbs (Supplements to Vetus Testamentum 188; Leiden – Boston, MA: Brill 2021). Pp. XVIII+227. €109.00. ISBN 978-90-04-46410-0 (Hardback), 978-90-04-46605-0 (E-Book)

Mateusz Jan Targoński

Papieski Instytut Biblijny, Rzym , Włochy

Abstrakt

Recenzja książki: Sergio Rotasperti, Metaphors in Proverbs. Decoding the Language of Metaphor in the Book of Proverbs (Supplements to Vetus Testamentum 188; Leiden – Boston: Brill 2021).Opublikowane
2022-01-27


Targoński, M. J. (2022). Sergio Rotasperti, Metaphors in Proverbs . Decoding the Language of Metaphor in the Book of Proverbs (Supplements to Vetus Testamentum 188; Leiden – Boston, MA: Brill 2021). Pp. XVIII+227. €109.00. ISBN 978-90-04-46410-0 (Hardback), 978-90-04-46605-0 (E-Book). The Biblical Annals, 12(1), 163–167. https://doi.org/10.31743/biban.13279

Mateusz Jan Targoński  targonski.mateusz@gmail.com
Papieski Instytut Biblijny, Rzym https://orcid.org/0000-0001-9523-9476Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).