John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Volume 5: Probing the Authenticity of the Parables (New Haven – London: Yale Univeristy Press, 2016). Pp. 464. $ 65. ISBN: 9780300211900.

Marcin Walczak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Recenzja książki: John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Volume 5: Probing the Authenticity of the Parables (New Haven – London: Yale Univeristy Press, 2016).Opublikowane
2022-01-27


Walczak, M. (2022). John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Volume 5: Probing the Authenticity of the Parables (New Haven – London: Yale Univeristy Press, 2016). Pp. 464. $ 65. ISBN: 9780300211900. The Biblical Annals, 12(1), 157–161. https://doi.org/10.31743/biban.13355

Marcin Walczak  marwal8@wp.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-8189-6392Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).