Phillip Ray Callaway, Extending the Torah: The Temple Scroll in Modern Research (Qumranica Mogilanensia 19; Kraków-Mogilany: The Enigma Press: 2022)

Antoni TroninaAbstrakt

Recenzja ksiązki: Phillip Ray Callaway, Extending the Torah: The Temple Scroll in Modern Research (Qumranica Mogilanensia 19; Kraków-Mogilany: The Enigma Press: 2022).


Pobierz

Opublikowane
2022-04-28


Tronina, A. (2022). Phillip Ray Callaway, Extending the Torah: The Temple Scroll in Modern Research (Qumranica Mogilanensia 19; Kraków-Mogilany: The Enigma Press: 2022) . The Biblical Annals, 12(2), 325–327. https://doi.org/10.31743/biban.13600Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).