Luca Mazzinghi, Libro della Sapienza. Introduzione – traduzione – commento (Analecta Biblica. Studia 13; Roma: Gregorian & Biblical Press 2020)

Marcin Zieliński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0001-9965-2196


Abstrakt

Recenzja książki: Luca Mazzinghi, Libro della Sapienza. Introduzione – traduzione – commento (Analecta Biblica. Studia 13; Roma: Gregorian & Biblical Press 2020). Pp. 848. € 115. ISBN978–8876537226Opublikowane
2022-07-15


Zieliński, M. (2022). Luca Mazzinghi, Libro della Sapienza. Introduzione – traduzione – commento (Analecta Biblica. Studia 13; Roma: Gregorian & Biblical Press 2020). The Biblical Annals, 12(3), 451–454. https://doi.org/10.31743/biban.13901

Marcin Zieliński  donmjz@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. Marcin Zieliński jest kapłanem anchidiecezji lubelskiej. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie i dwuletniej pracy na parafii został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Uzyskał licencjat z nauk biblijnych w 2008 roku, następnie rozpoczął pracę nad doktoratem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Obronił doktorat pod tytułem: "La gioia e la tristezza nel libro della Sapienza" na KUL. Obszarem jego zainteresowań są księgi mądrościowe.

https://orcid.org/0000-0001-9965-2196Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).