Jacques van Ruiten – Koert van Bekkum (eds.), Violence in the Hebrew Bible . Between Text and Reception (Oudtestamentische Studiën 79; Leiden – Boston, MA: Brill 2020)

Maciej Pawlik

Papieski Instytut Wschodni , Polska

Abstrakt

Recenzja książki: Jacques van Ruiten – Koert van Bekkum (eds.), Violence in the Hebrew Bible. Between Text and Reception (Oudtestamentische Studiën 79; Leiden – Boston, MA: Brill 2020). Pp. 438. ISBN 9789004434677Opublikowane
2022-07-15


Pawlik, M. (2022). Jacques van Ruiten – Koert van Bekkum (eds.), Violence in the Hebrew Bible . Between Text and Reception (Oudtestamentische Studiën 79; Leiden – Boston, MA: Brill 2020). The Biblical Annals, 12(3), 455–459. https://doi.org/10.31743/biban.13902

Maciej Pawlik  maciejosb@gmail.com
Papieski Instytut Wschodni https://orcid.org/0000-0001-5131-8746Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).