Francesco Filannino, La fine di Satana. Gli esorcismi nel Vangelo di Marco (Supplementi alla Rivista Biblica 67; Bologna: Edizione Dehoniane 2020)

Marcin Zieliński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0001-9965-2196


Abstrakt

Recenzja książki: Francesco Filannino, La fine di Satana. Gli esorcismi nel Vangelo di Marco (Supplementi alla Rivista Biblica 67; Bologna: Edizione Dehoniane 2020). Pp. 285. € 34. ISBN 978-88-10-30257-6.Opublikowane
2022-10-26


Zieliński, M. (2022). Francesco Filannino, La fine di Satana. Gli esorcismi nel Vangelo di Marco (Supplementi alla Rivista Biblica 67; Bologna: Edizione Dehoniane 2020). The Biblical Annals, 12(4), 589–592. https://doi.org/10.31743/biban.14503

Marcin Zieliński  marcin.zielinski@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. Marcin Zieliński jest kapłanem archidiecezji lubelskiej. Po ukończeniu studiów w Wyższym Semianrium Duchownym w Lublinie i dwuletniej pracy na parafii został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Uzyskał licencjat z nauk biblijnych w 2008 roku, następnie rozpoczął prace nad doktoratem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Obronił doktorat pod tytułem: "La gioia e la tristezza nel libro della Sapienza" na KUL. Obszarem jego zainteresowań są księgi mądrościowe.

https://orcid.org/0000-0001-9965-2196Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).