Hector M. Patmore – Josef Lössl (eds.), Demons in Early Judaism and Christianity . Characters and Characteristics (Ancient Judaism and Early Christianity 113; Leiden – Boston, MA: Brill 2022)

Krzysztof Kinowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Recenzja książki:

Hector M. Patmore – Josef Lössl (eds.), Demons in Early Judaism and Christianity . Characters and Characteristics (Ancient Judaism and Early Christianity 113; Leiden – Boston, MA: Brill 2022). Pp. 339.  € 146.28. ISBN 978-90-04-51714-1Opublikowane
2023-01-27


Kinowski, K. (2023). Hector M. Patmore – Josef Lössl (eds.), Demons in Early Judaism and Christianity . Characters and Characteristics (Ancient Judaism and Early Christianity 113; Leiden – Boston, MA: Brill 2022). The Biblical Annals, 13(1), 197–200. https://doi.org/10.31743/biban.14844

Krzysztof Kinowski  krzysztof.kinowski@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-9740-5500Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).